R2016/023/M: Zich: LK a hodnoty/6 Závěr

17. prosinec 2016 | 06.35 |

Další podklad k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je z pera Františka Zicha. Uveřejňuji jej na pokračování:
Hodnotové aspekty lidského kapitálu – 6. část

Prof. Ing. František Zich, DrSc.

Shrnutí a závěrečná úvaha

Co z uvedených zjištění můžeme vztáhnout na náš diskutovaný problém o vztahu lidského kapitálu a lidských hodnot?

1. Není překvapivé, že u osob s vyšším vzděláním (vyšším lidským kapitálem) převažuje orientace na úspěch. Nicméně neplatí to zřejmě zcela u všech ostatních typů hodnotové orientace.

2. Hodnoty jsou tedy imanentní součástí lidského kapitálu, ekonomie by proto při studiu lidského kapitálu měla lidským hodnotám věnovat větší pozornost. Podle mého soudu by to bylo zejména užitečné v souvislosti s úvahami o 4. Revoluci. To co má přinést bude nesporně předmětem mnoha hodnotících procesů, včetně těch, které probíhají v každodennosti lidského života.

3. Je možné prokázat, že hodnoty jsou rovněž použitelné jako kapitál. Hodnoty jsou fakticky také kapitál. Můžeme k ním přistupovat buď tak, že je budeme studovat a chápat jako samostatnou část, či strukturu lidské existence, nebo jako imanentní (neoddělitelnou) součást lidského kapitálu.

4. Hodnoty v každodenním životě jsou nástrojem hodnocení, plní regulativní funkci při rozhodování. (Je to šance "poslední změny". "A přece se točí")

Cílem této úvahy bylo ukázat na souvislosti mezi lidským kapitálem a lidskými hodnotami. Tato úvaha vychází z přesvědčení, že pro pochopení tohoto vztahu je důležité chápat člověka jako "komplexitu" pro níž představuje lidský kapitál i lidské hodnoty jen dvě z mnoha dalších dimenzí. Metodologicky jde tedy o redukci komplexity. Podle hlediska pohledu může člověk, jak uvádí L. Prudký podle Smékala, "redukován" na člověka teoretického, estetického, ekonomického, sociálního mocenského náboženského. Údajně záleží na tom, která ze šesti základních lidských hodnot je brána jako rozhodující. Jde o pravdu, krásu, užitek, lásku k lidem, moc, Boha (L. Prudký a kol. 2009, 28).

K tomu je třeba dodat, že každá z těchto hodnot je předmětem zájmu jiné vědecké koncepce, jiné vědy, je interpretována rozdílnými pojmy, všímá si jiných souvislostí, nebo stejné hodnotí jinak atd. Tím vzniká dosti nepřehledný obraz nejen člověka, ale i celé společnosti. Vznikají spory, který výklad je ten správný, nejdůležitější, nejpotřebnější. V praktické každodenní skutečnosti to pak končí například v diskusích o tom jak sestavit studijní plán, co má být předmětem studia a co je naopak hodno zapomenutí. Tím se vracím k tomu, co již bylo řečeno výše, že v současné době je oním rozhodujícím kritériem ekonomický pohled. Učit, studovat se má jen to co je ekonomicky užitečné.

Literatura

B. Řeháková: Měření hodnotových orientací metodou hodnotových portrétů S.H. Schwartze, Sociologický časopis 2006, č. 1,

František Zich, Petra Anýžová a kol. Konfrontace hodnotpozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu, SLON 2016

Rokeach, M. 1973. The Nature of Human Values. New York: Free Press.

Rokeach, M. 1976. "The Nature of Human Values and Value Systems." in E. P. Hollander, R. G. Hunt (eds.). Current Perspectives in Social Psychology. New York: Oxford University Press.

Schwartz, S. H. 2012. "An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values." Online Readings in Psychology and Culture 2 (1), http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116.

Schwartz, S. H., W. Bilsky. 1987. "Toward a Universal Psychological Structure of Human Values." Journal of Personality and Social Psychology 53 (3): 550–562

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář