R2016/014/M: K loňským tezím

7. prosinec 2016 | 06.27 |

Dalšími podklady k monografii Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem je první nástin úvodních partií této monografie:

K loňským tezím

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, v níž těžištěm ekonomiky jsou produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

K tomu: Platí bez výhrady, v loňské monografii dostatečně vysvětleno.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Plnější využívání investičních příležitostí spojených s rozvoje, uchování a uplatněním lidských schopností může dokonce exponenciální dynamiku růstu (ve smyslu procentuálních přírůstků ze zvyšujícího se základu) oproti té, kterou přinesla průmyslová revoluce, zvýšit.

K tomu: Platí bez výhrady, v loňské monografii dostatečně vysvětleno.

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice založené na produktivních službách je zainteresovanost subjektů působících v odvětví produktivních služeb formou vytvoření zpětných vazeb (nezprostředkovaných institucionálním rozhodováním) mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů. Vytvoření této zpětné vazby formou Human Capital Contracts (HCC) může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí. Jedná se o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí (patrně ještě výraznější).

K tomu: Platí bez výhrady, v loňské monografii dostatečně vysvětleno. Možno doplnit, že za nejvhodnější oblast nastartování a následné expanze odvětví produktivních služeb je zavedení plně zásluhové a plně uzavřené postgraduální nadstavby současného průběžného systému penzijního pojištění a její postupné rozšiřování směrem k nižším ročníkům, a to na dobrovolném základě. Důrazem na tento moment, který ukazuje, čím začít celý komplex reforem, se liší jak obsah letošní monografie, tak i výchozí teze.

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění). Jedná se o reformy předpokládající plné využití investičních příležitostí v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Jejich realizace je tudíž spojena s orientací společnosti na podstatně vyšší míru rovnosti při využívání těchto investičních příležitostí (ve smyslu nezávislosti na výchozích majetkových či příjmových poměrech nositele investičních příležitostí).

K tomu: Platí bez výhrady s tímtéž doplněním, jaké bylo uvedeno u předešlé teze. Letošní přístup proto poskytuje mnohem více akční vyústění.

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace společnosti a oslabování institucionálního systému působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

K tomu: Platí bez výhrady, v loňské monografii dostatečně vysvětleno. Rok 2016 může znamenat určitý obrat nepříznivých tendencí ve smyslu hledání příčin problémů a jejich odstraňování místo překrývání problémů vyvoláním a vyhrocováním konfliktů. Tomu se budeme věnovat v části týkající se realizační problematiky a globálního kontextu realizační problematiky.

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. Reforem, které jsou orientovány na plné využívání investičních příležitostí souvisejících se svobodným rozvojem člověka a které předpokládají zdokonalování trhu v dané oblasti na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny.

K tomu: V podstatě opakuje předešlé. Letošní monografie je mnohem více akční právě tím, že odpovídá na otázku, jak reformy odstartovat, viz poznámka k třetí tezi.

7. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování, při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a při zkoumání možností pozitivního vývoje finančních trhů.

K tomu: To ano. V tomto smyslu byla velká pozornost věnována aplikaci konceptu a různých modifikací modelů komplexu her TITANIC. Přes rozpracování poměrně náročného aparátu a jeho testování v praxi nebyly dosažené očekávané efekty. Vyhodnocení zkušeností v této oblasti bude věnována samostatná subkapitola v části věnované realizační problematice.

8. Vzhledem k tomu, že snaha zastřít působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad přerostla v systematické stupňování konfliktů a zvyšování jejich intenzity, je nutné věnovat značnou pozornost analýze aktuálního vývoje a jeho predikcím s cílem co nejpřesněji vymezit podmínky (včetně odhadu toho, kdy nastanou), které umožní v reakci na širší povědomí toho, že se nacházíme v historickém excesu, zahájit proces odborného a zejména veřejného prokomunikování nezbytných reforem a jejich lokálního i globálního kontextu.

K tomu: K očekávanému "širšímu povědomí toho, že se nacházíme v historickém excesu" během roku 2016 skutečně došlo, a to v poměrně výrazné podobě. Tuto novou situaci je nutno průběžně vyhodnocovat, k čemuž se dostaneme v části věnované realizační problematice.

 (Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář