R2016/268: Diskuse LK:Pavlát o vědě/1

31. říjen 2016 | 04.55 |

Uveřejňuji na pokračování (celkem sedm dílů) příspěvek nestora vědy na VŠFS doc. Vladislava Pavláta. Obsahuje nejen cenné metodologické poznatky, ale jejich propojení s dlouhodobou životní praxí. V. Pavlát aktivně působí jako vedoucí několika doktorských prací a neúnavný organizátor vědeckých konferencí v oblasti teorie finančních trhů. (Kromě jiného potvrzuje nikoli jen odbornou prací, ale celým svým životem moji hypotézu o možnosti podstatným způsobem prodloužit období produktivního uplatnění člověka, a to plně v souladu s naplněním reálného bohatství tohoto života.). Pro snazší orientaci uveřejňuji seznam zdrojů v první části.

Jsou dnešní choroby vědy a badatelů nevyléčitelné? – 1. část

(Je čas "probudit se" – dříve než bude pozdě – i ve vědě)

0001pt;line-height: normal">Vladislav Pavlát

Abstrakt

Autor se zamýšlí nad možnostmi omezovat některé překážky vědeckého bádání a přípravy budoucích badatelů. V úvodu autor vymezuje cíl stati, který spatřuje v podnětech k omezení některých překážek bránících rozvoji vědeckého bádání v oblasti ekonomických věd na vysokých školách. Příspěvek je rozdělen do tří částí. První část pojednává převážně o otázkách metodologie vědy. Druhá část je věnována otázkám výzkumu na vysokých školách. Třetí část se zabývá doktorským studiem na vysokých školách.

Místo úvodu

Hlavním smyslem tohoto příspěvku je autorův pokus přispět k diskusi o problémech, jejichž - byť jen částečné a dobovými možnostmi omezené – řešení by pravděpodobně mohlo akademické obci přispět k udržování zdravého rozumu, nezatemněného různými mantrami.

Zasvěcení účastníci letošní konference o lidském kapitálu nechť laskavě prominou, že příspěvek není dostatečně vybaven odkazy na prameny k jednotlivým chorobám, z nichž mnohé jsou v akademickém životě mnoha zemí zabydleny, a s nimiž badatelé úspěšně nebo méně úspěšně bojují. Byl zvolen jen omezený počet vybraných pramenů.

Služebníci vědy jsou, jak je notoricky známo i v české kotlině, většinou odkázáni na hubené příspěvky z různých kapitol státního rozpočtu nebo na dobročinnost sponzorů (leckdy junktimovanou s protislužbami). Tím také jsou v podstatě predestinovány možnosti diagnostikovat empiricky zjištěné choroby i omezený vliv badatelů na léčení zjištěných chorob.

Vzhledem k tomu, že nestandardní názory (všude na světě) obvykle bývají náležitě ocejchovány, autor tímto prohlašuje, že usiluje o co nejobjektivnější obecnou anamnézu pojednávaných chorob, aniž by specifikoval pacienty.

V obecném se, jak známo, vždy skrývá i něco zvláštního, takže čtenář tohoto příspěvku si může ad libitum v rámci svého tvůrčího myšlení představit aplikaci zkoumaných chorobopisů na jakýkoliv subjekt. Autor totiž nezaujímá pozici římského karatele nemravů tehdejší doby (viz Cato), ale chce se spíše vžít do role Aeskulapa jako léčitele různých chorob, tj. roli, která se jeví jako důvěryhodnější a – co do případných úspěchů v léčení – i jako prospěšnější.

Pro účely této stati je pojem "choroba" metaforou pro VŠECHNO, co brání vědcům v užitečné badatelské činnosti, tj. vše toxické, co jim komplikuje a otravuje jejich vědecký život.

Poslední poznámkou, kterou nutno předeslat před vlastním výkladem, je upozornění, že autorovy úvahy se omezují na humanistické vědní disciplíny, z nichž některým se cca 60 let (v mezích možností neklidných dob) užitečně nebo neužitečně, nuceně nebo svobodně věnoval a dosud věnuje.

Dále uvedená část mých úvah se tedy týká především humanitních věd, a přednostně teoretické ekonomie, finanční vědy a disciplín aplikované ekonomie. Dále pak také částečně psychologie, sociologie a historie. Právní vědy úmyslně ponechávám stranou, abych své úvahy příliš nekomplikoval, již s ohledem na pokroucenost paragrafu jako symbolu práva.

Výběr otázek v podstatě je subjektivní, ale jsem přesvědčen, že některé z uvedených otázek si musí – dříve nebo později - položit každý badatel; univerzální odpovědi však zřejmě neexistují.

Po dobu asi šesti měsíců jsem vedl rozhovory přibližně s 25 badateli různých oborů z řad svých známých, aniž bych předem tušil, že bude příležitost se o výsledky podělit s účastníky této konference. Nešlo tedy o žádnou připravenou anketu; výsledky diskusí by bylo možné považovat jako určitou sondáž o aktuálních otázka vědeckého bádání. Badatelé, s nimiž jsem o dále uvedených otázkách diskutoval, pracují ve výše uvedených oborech na různých vysokých školách (3 veřejných v ČR, 1 veřejné v SR a na 4 soukromých v ČR). Vesměs šlo o badatele starší 40 let, s většími zkušenostmi z vědecké práce. Alespoň část svých úvah bych později rád publikoval ve formě samostatného příspěvku (ve zpracování odpovídajícím běžným formálním požadavkům).

Všeobecně se má za to, že číslo 7 je "šťastným číslem". V očekávání, že volba tohoto čísla může přispět k optimistickému pohledu na možnosti řešení různých chorob vědy a jejích pokorných služebníků, autor svůj příspěvek rozčlenil na 3 x 7 problémů, jimiž se dále postupně zabývá. Symbolický počet 3 x 7 položek, které nejsou řazeny co do jejich významnosti, nechť je chápán jako autorova licencia poetica (tj. nikoliv jako scestně pojímaná "politická korektnost").

Použitá literatura

Bedretdinov, R. Evolution of the economic paradigms . In: On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Chap.1. ISBN 978-80-87894-05-7.

Jandus,V., Vencl, J. New method of predicting share prices. In: On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Chap. 6. ISBN 978-80-87894-05-7.

Pavlat, V. (ed.) et al. On Financial Markets and Financial Markets Infrastructures (Selected topics). Prague, Czech Republic. Curriculum, 2016. Introduction. ISBN 978-80-87894-05-7.

Pavlát, V. K vědeckému výzkumu na vysokých školách. In: Sborník z konference "Lidský kapitál a investice do vzdělání". VŠFS Praha, 2015. ISBN 978-80-7408-127-9

Pavlát, V. On selected problems of interdisciplinary methogologies application in economic research. In: Formuvanija rinkovoi ekonomiki. Zbirnik naukových prac, No.31. Kijiv 2014. S.45-53. (ISBN neuvedeno, pouze čísla národní evidence. Zahraniční recenzovaný časopis.)

Pavlát, V. Globální finanční trhy. Praha 2013. VŠFS Eupress. Kap.1 a 2. ISBN 968-80-7408-076-0.

Thomas Samuel Kuhn. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn. Staženo: 25.10.2016.

Záškodný, P., Záškodná, H. Metodologie vědeckého výzkumu. Prague, 2014. Online presentation: www.csrggroup.org. ISBN 978-80-87894-03-3.

(Pokračování příspěvku)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/268: Diskuse LK:Pavlát o vědě/1 honza 31. 10. 2016 - 06:28