R2016/265: Diskuse LK: Jak odstartovat reformy?/12

28. říjen 2016 | 07.00 |

Přemýšlel jsem, co v rámci série o odstartování reforem napsat při příležitosti výročí vzniku republiky 28. října. Vloni jsem uveřejnil pojednání, které jsem nazval "Podstata současné moci - úvaha k výročí 28. 10.", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

To nejpodstatnější připomenu v další části příspěvku.

Po celý rok jsem si ověřoval dvě věci:

0001pt;line-height: normal">1. Současná globální moc funguje tak, jak jsem ji popsal. A také degeneruje a rozpadá se podle předpokladu. Tím je však nebezpečnější.

2. Potřebujeme nejen přesný program obrany (vědět, z čeho vyrůstá zlo a jak mu čelit), ale i program nápravy spojený s dlouhodobou a současně i realistickou a realizovatelnou vizí.

V logice věci je tedy na místě soustředit se na perspektivní řešení. Pomohla mně trochu náhoda. Ve středu (26. října) mě pozvali do pořadu "Souvislosti Jana Pokorného", kde jsem spolu s dalšími třemi diskutujícími a moderátorem měli příležitost téměř hodinu v uvolněné atmosféře diskutovat na téma Průmysl 4.0, společenské souvislosti význam práce... Celý pořad lze přehrát (a myslím, že to stojí za to) zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11483158486-souvislosti-jana-pokorneho/216562220750017/

Pokusil jsem se tam v populární podobě vyložit následující dříve publikované teze:

Zvládnutí technologické změny směrem k Průmyslu 4.0 je otázkou bytí a nebytí každé současné vyspělé ekonomiky.

Průmysl 4.0 bude klást mimořádné nároky na kvalitu lidského kapitálu a současně uvolní velké množství pracovní doby, což může vést buď ke společenskému schizmatu (nezvládnutelné segregaci společnosti) a následnému kolapsu, nebo změně charakteru ekonomického rozvoje i růstu.

Závisí jen a jen na tom, zda se zvládne ekonomicko-sociální kontext přechodu k Průmyslu 4.0, tj. zda se podaří nastartovat odvětví produktivních služeb (těch služeb, které po linii vzdělání-zdraví přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu) a pozvednout je na úroveň základu nové ekonomiky.

K tomu je nezbytný komplex reforem v oblasti systémů sociálního investování a sociálního pojištění (investic do vzdělání i zdraví, zdravotního a sociálního pojištění).

Čím více bude systém penzijního pojištění zásluhový (ve smyslu ekvivalence) a uzavřený (samonosný), tím bude efektivnější ekonomickou základnou pro posílení role produktivních služeb umožňujících prodloužit horizont i zenit výdělečného uplatnění člověka.

Reformu stávajícího průběžného systému penzijního pojištění v ČR lze bez rizik a na základě svobodného rozhodnutí každého odstartovat plynulým a postupným zavedením a rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené průběžné nadstavby současného systému penzijního pojištění; na ni navážou reformy dalších složek systémů sociálního investování a sociálního pojištění.

Na základě toho pak bude možné zvrátit nepříznivé trendy ekonomické a sociální segregace společnosti, vytvořit vyšší míru rovnosti příležitostí pro společenský vzestup každého, eliminovat riziko vzniku nepřizpůsobivých enkláv, vrátit do společnosti étos uvažování v dlouhodobém časovém horizontu s jasnou vizí budoucnosti.

Pokud se na pořad podíváte, určitě si všimnete dvou momentů:

1. Podařilo se mně názorně vysvětlit rozdíl mezi pojetím současnosti jako "4. průmyslové revoluce" a pojetím současné doby jako zrodu a expanze "odvětví produktivních služeb". Velmi zjednodušeně řečeno – v prvním případě se jedná o změnu spočívající v tom, že se jeden typ produkce strojů mění v jiný typ produkce strojů, ve druhém případě o to, že se ekonomické těžiště posouvá z produkce strojů do produkce člověka, což je změna zásadního historického významu (a jde jen o to prolomit bariéry setrvačného vývoje a představit si konkrétní obsah této změny).

2. Pokud jde o názornou představu o tom, co je to odvětví produktivních služeb, pak za jeden z klíčových momentů diskuse považuji to, že se mně alespoň trochu srozumitelně podařilo objasnit, že plynulým a postupným zavedením a rozšiřováním plně zásluhové a plně uzavřené průběžné nadstavby současného systému penzijního pojištění vytvoříme ekonomický základ pro zaměstnání (jen v naší ekonomice) desítek tisíc lidí v těch odvětvích produktivních služeb, která napomáhají zabezpečit uplatnitelnost člověka ve věku 65+. Tj. práci uvolňovanou tím, co se nazývá "4. průmyslová revoluce", lze velmi efektivně zaměstnat v nových odvětvích, která představují nový typ ekonomiky, nový typ růstu.

K tomu důležitá poznámka:

Myslím, že věnujeme příliš velkou pozornost současnému vyhrocování konfliktů a programu obrany před zlem pocházejícím z degenerace současné globální moci, a příliš zanedbáváme to, co by mohlo být hlavní oporou slušných lidí, tj. realistický program nápravy pracující s dlouhodobou realistickou a realizovatelnou vizí. Svědčí o tom mj. i počet přečtení článků různého typu na mém blogu:

Čtenost článků o odstartování reforem je 20-100x nižší (!), než článků, které ukazují cestu k nápravě stavu. Přitom články, které se snaží odpovědět na otázku "Co dělat?", píši s větším úsilím, větším vynaložením duševní energie než články, které reagují na současnou společenskou situaci, na vyhrocování současných konfliktů. Tak vyslovuji při příležitosti

výročí republiky následující obavu:

Velkým nebezpečím by bylo uvíznout v konfliktech, které jsou nám vnucovány zevně, ze strany toho, co nazývám současnou globální mocí. Ti, kteří jí slouží, se zapouzdřili, a aby si nepřipustili své selhání, ztratili schopnost vnímat argumenty, měřit stejným metrem.

Zde je důležité upozornit na to, že globální moc používá dvojí metr jako jeden z hlavních nástrojů prosazování svých cílů; ti co ji podlehli a slouží jí, se právě v důsledku toho zapouzdřují, duševně vyprazdňují a ztrácejí schopnost vnímat realitu, argumenty, posuzovat věci z nadhledu, nezaujatě. Vidíme to všude kolem sebe. Je to obtížně léčitelné, ne-li nevyléčitelné.

Jako příloha, abyste nemuseli hledat (o současné globální moci, napsáno před rokem):

- Nejde jen o manipulování s administrativou USA určitými enklávami zpravodajských služeb. Samotná administrativa USA je dosazována a v případě potřeby selektováno mocí, která s působením příslušných enkláv zpravodajských služeb souvisí. Dosazována a selektována je i reprezentace zpravodajských služeb, tj. její "šéfové", kteří toho zase tak moc neřídí.

- Nejde jen o hru či hry zpravodajských služeb USA a nejen USA, ale o celý komplex her, které se odvíjejí od problému současného světa a toho, jakým způsobem je generována současná moc. Kdo toto nepochopí, nemá šanci vidět cestu ze současné krize.

- Nejde jen o zpravodajské služby, ale zejména o reálnou ekonomickou základnu současné moci, tj. to, co ji "živí" a dělají tuto moc skutečně mocnou či silnou.

Nyní se pokusím ve stručnosti říci, o co jde. Každá lidská pospolitost je od pradávna ohrožována dvěma neduhy, které, pokud se "vyboulí", pokud začnou "bujet", mohou tuto pospolitost zlikvidovat. Je to:

- Bohatnutí bohatých a chudnutí chudých nad určitou mez, následné oddělování se bohatých od chudých formou investování do společenské pozice s cílem uchránit svá privilegia, a to i za cenu případného obětování či likvidace těch, kteří se ekonomickému a sociálnímu útlaku brání.

- Vytváření struktur, které jsou založeny na vztazích vyplývajících z toho, že někdo na někoho něco ví. Něco difamujícího. A aby ho mohl začít vydírat, kryje ho. Aby měl z vydírání potřebný efekt, protěžuje jej v rámci institucionálních struktur, kterými je vykonávána správa, rozdělování veřejných prostředků, příp. kterými je zabezpečována ochrana dané lidské pospolitosti proti porušování obecně přijatých zásad (morálních norem, zvyklostí, zákonů).

Jedno i druhé, pokud se "vyboulí" či "rozbují", zlikviduje jakoukoli pospolitost či civilizaci. My máme tu smůlu, že žijeme v době, kdy k tomuto rozbujení došlo. A kdy došlo k propojení struktur vzniklých na bázi pozičního investování se strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Pokud jde o zpravodajské služby, tak ty jsou dnes deformovány a degenerovány právě touto reálnou ekonomickou základnou, ze které a na které vyrostly.

Tím se spustila řada her, z nichž upozorním jen na některé:

1. Nejlépe se masivní narušování obecně přijatých zásad (které může mít podobu parazitování na devastaci celých států) kamufluje, pokud je překryto nějakým konfliktem. A tak se jde od jednoho konfliktu k ještě většímu, od jedné lumpárny k ještě větší. A nejde to zastavit, Všem se to vymklo z rukou. – To není "přílišné sebevědomí americké administrativy", to je hra, která se vymkla všem z rukou a kterou nepůjde zastavit bez masového odporu. Ovšem odporu, který vychází z poznání toho, o co jde.

2. Mnozí z těch "zasvěcených", kteří se na hře podílejí a kteří "považují za normální to, co normální není" jako znamení své nadřazenosti či vyvolenosti, již nevěří, že existuje pozitivní řešení, možnost nápravy. A tak spouštějí hru Titanic – hru, při které nejde o to, co nejvíce lidí zachránit, ale naopak, co nejvíce lidí uzavřít v podpalubí a odepsat, aby se zvýšila šance na jejich vlastní záchranu. Součástí této hry je i snaha o destabilizaci zemí EU, aby byl eliminován přirozený a vlivný odpor proti těm největším lumpárnám z pozic kulturně historických tradic, jejichž nositeli tyto země jsou (racionalita, úcta k člověku, vzdělanost, kulturní rozhled, znalost dějin včetně dějin vědy dějin náboženství apod., zkrátka všeho toho, co je prevencí jednostrannosti, nesnášenlivosti, uzavřenosti).

3. Jsou to hry spojené s oživování duchů minulosti, historických animozit.

4. Jsou to hry spojené s různými formami tunelování ve velkém a shora.

5. Jsou to hry spočívající v prestižním prosazování předem avizované vůle (zčásti veřejně deklarované, zčásti poskytované formou in-side informací "vyvoleným" či přesněji figurkám, s nimiž se manipuluje), aby byla udržena autorita devastující moci i v podmínkách, kdy exponenciálně roste nespokojenost a s ní a kdy se houfuje ale i rozkládá (v důsledku síly, kterou tato moc disponuje) odpor proti ní.

Moc, která stojí proti nám (a to i proti těm, co ji svým počínáním reprodukují, stali se v logice této reprodukce jejími figurkami a postupně se mění v zombie – pro viditelné příklady nemusíme chodit daleko), je obrovská. Propojuje zneužití informací (degeneraci zpravodajských služeb, které měly původně společnost chránit), financí (formou tunelování společnosti shora), srůstání majetku a zločinu vzlínající přes nejrůznější formy porušování obecně přijatých zásad, kdy se za normální považuje to, co normální není. Podřídila si i sféru mediální (která se změnila ve zdroj manipulace) a dokonce i vědeckou, která připuštěním postmodernizace spáchala harakiri, na místo vědecké poctivosti, angažovanosti, erudovanosti a historické kontinuity hledání pravdy dosadila slouhovství, zavírání očí, nad tím co se děje, i úst těm, kteří by se o to, co se děje, přece jen pokusili říci.

Neexistují již státy, které by hájili své, byť třeba i sobecké zájmy, a to dobře či hloupě. Existuje jen moc, která státy ovládla a která se projevuje ve stupňujících se iracionalitách. Nikdo ji již neřídí a zatím ji nikdo nedokáže zastavit. A to proto, že reformátoři "shora", kteří se dostali přímo do styku se zlem, uviděli kousek té hrůzy a pocítili potřebu nápravy, jsou prvními oběťmi neobratných pokusů o změnu. A ti "zdola" zatím nepochopili či dokonce nechtějí pochopit, co se "právě hraje".

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2846-podstata-soucasne-moci-uvaha-k-vyroci-28-10.html

K jednomu aktuálnímu příkladu zapouzdřenosti z článku v Parlamentních listech:

"Kanada má do detailů propracovaná pravidla pro udělování vyznamenání, řádů nebo medailí jiného státu vlastním občanům. Tyto podmínky doslova obsahují, že s udělením vyznamenání musí vláda Kanady vyjádřit souhlas. - Žádost o souhlas s udělením vyznamenání má být kanadské vládě doručen prostřednictvím diplomatické mise daného státu v Kanadě. V případě Jiřího Bradyho by muselo české velvyslanectví v Ottawě oficiálně požádat tamní vládu, aby Brady mohl české státní vyznamenání převzít. Jenže česká ambasáda pro letošní rok nic takového nevyřizovala, z čehož plyne, že Hrad nikdy o takový souhlas nežádal... "Na naši ambasádu v Ottawě se nikdo se žádnou takovou prosbou neobrátil," sdělila redakci mluvčí ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.""

Viz: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Konec-hry-S-medaili-pro-Hermanova-stryce-je-to-jinak-nez-se-pise-Prinasime-zcela-nove-informace-460100

A tady by mohla celá absurdní kauza "Brady" skončit. Neskončila. Mainstreamová média o této zásadní skutečnosti veřejnost neinformovala.Jak je to vůbec možné? Působí skutečně nezávisle, nebo jsou jen nástrojem současné globální moci? A o co v této kauze globální moci jde? Leccos se dozvíme během oslav výročí vzniku republiky. Ale nebojme se slouhů-zapouzdřenců, oni dokážou být díky své tuposti manipulováni k velké agresivitě, ale nejsou schopni nic nabídnout. Čím víc budou agresivní, tím více budou v autu.

(Pokračování dalším dílem série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář