R2016/117: TITANIC - Konec "slouhů slouhů"

28. květen 2016 | 07.00 |

Nejdříve několik nesourodých poznámek k mému včerejšímu textu:

1. Uvědomuji si, že je obtížně srozumitelný. Čtenář se musí domýšlet. Některé body mají více výkladů. Ale lépe jsem to napsat neuměl, přitom hlavní sdělení, je nesmírně aktuální.

2. Co je oním hlavním sdělením? To, že ti, co prezentují globální moc (tu, která byla schopna destruovat Jugoslávii, Afganistán, Irák, Libyi, Jemen, Sýrii) nemají v současné době žádný "plán B" a vlastně žádný plán. Využili jen torzo své upadající, degenerující a demoralizující se moci, aby se pokusili spustit plošnou destrukci. A to jen a jen z toho mrzkého důvodu, aby překryli to, co a kdo napáchal.

3. Odepsali celou strukturu svých "slouhů" a "slouhů slouhů" – ty, které reprezentují viditelnou moc a její pohůnky. Ti si to ještě neuvědomují, resp. nechtějí nejen uvědomit, ale ani připustit.

4. Nebudou si to chtít uvědomovat ani v nejbližší době, kdy bude stále vše čitelnější a jasnější. Budou se uzavírat ve své skupinové zapouzdřenosti (tj. ve stádní konformitě či přesněji stupiditě). A budou si vymýšlet nejrůznější "nepřátele" a nejrůznější "hrozby", které jim od těchto nepřátel hrozí.

5.

Zatím jsou jejich oporou setrvačně fungující jádra vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. S tou měrou, s jakou bude klesat schopnost prosazovat silou moci řešení přijatá na základě demonstrativního uplatňování dvojího metru, bude docházet ke ztrátě autority těchto jader, k neschopnosti nalézat shodu, k chaotickému jednání a různým křečím.

6. "Slouhové" a "slouhové slouhů" nebudou sto nabídnout cestu řešení současných problémů ani žádnou pozitivní vizi. To bude urychlovat proces jejich demoralizace. Odchod "slouhů" a "slouhů slouhů" bude tím rychlejším, čím dříve většinová společnost, normální lidé, pochopí, že cesta řešení problémů existuje, že na současnou realitu se lze podívat z historického nadhledu a rozpoznat, k čemu a proč došlo, i jak z toho ven.

7. Vše se bude nejnázorněji ukazovat na tzv. problému "uprchlíků". Na tom, jaké zhovadilosti se nám snažili "slouhové" a "slouhové slouhů" namluvit.

8. Vůbec nejde o to bát se těch, kteří utíkají vyhnání v důsledku globální destrukce ze svých domovů, protože jsou v tísni. Z hlediska problému uprchlíků jde především o následující:

- Čelit řízené destrukci, ke které byla část tzv. uprchlíků zneužita (a k tomu uhájit i zbytky dosud fungujících institucí).

- Uvědomit si, že žádný problém s uprchlíky by neexistoval, pokud bychom v podmínkách těch zemí, které jsou sto se ještě bránit, realizovali pozitivní realistickou vizi nápravy a těch přeměn, pro které nazrála doba (tj. to, co nazývám podporou zrodu společnosti založené na produktivních službách); zranitelnými nás totiž dělá jen naše ideová a programová vyprázdněnost.

Součástí každé teorie, která chce býti nazývána teorií, musí obsahovat možnost falsifikace a verifikace jejiích tvrzení, tj.:
- Možnost zformulovat tvrzení, které je opačné k tomu, jaké je obsaženo v teorii a jehož platnost lze ověřit na reálných datech.

- Prokázat pravdivosti tvrzení, které obsahuje teorie, a nepravdivosti tvrzení, které je falzifikováno, na reálných datech.

Koncept rozkladu, který jsem popsal, toto umožňuje. Vyplývá z něho, že se budeme setkávat se stále většími absurditami typu:

- Místo technického ztablokování hranice a prověřování uprchlíků bude vyvíjen stupňující se tlak na státní orgány a instituce, aby uprchlíky pouštěly, a to i bez prověření. A to i v podmínkách, kdy bude docházet ke stále většímu násilí ze strany některých uprchlíků na místním obyvatelstvu včetně teroristických činů.

- Přijímání stále tvrdších zákonů vůči těm, kteří budou na problém organizovaného přísunu uprchlíků upozorňovat, a to pod záminkou náboženské netolerantnosti, na druhé straně pak tolerování hlásání náboženské nenávisti vůči jiným vyznáním a lidem bez vyznání. A to i v případech, kdy toho hlásání náboženské nenávisti přeroste v konkrétní perzekuce, přitom nejen k domácímu obyvatelstvu, ale i části samotných uprchlíků, kteří jsou jiného vyznání, a to konkrétně právě těm, kteří nejsou militantně genocidního náboženského vyznání.

Tyto procesy se již rozběhly a ještě delší dobu budou mít převahu "slouhové" a "slouhové slouhů" degenerující a rozkládající se moci.

Markery rozkladu budou stále zřetelnější a tupost i arogance, se kterou se tento rozklad bude obhajovat některými představiteli moci typu Dienstbiera a některými médii placenými z našich daní typu ČT bude narůstat až do té míry, že povede k rozkladu "názorové jednoty" těch, kteří patří mezi "slouhy"a "slouhy slouhů".

A budou se objevovat i další absurdity, např.:

- Ti, co budou tvrdit, že technicky nelze organizovat uzavření hranice, budou současně organizovat administrativní redistribuci (přídělový systém) uprchlíků do jednotlivých zemí EU (s tím, že lze ve volném šenghenském prostoru zajistit, aby zůstáli tam, kam byli předěleni).

- Ti, co budou tvrdit, že není na důchody, budou na uprchlíka přidělovat padesátinásobek prostředků z toho, na kolik má nárok náš důchodce podle toho, co do penzijního systému dal za celý svůj život.

- Budou se léčit ti, ktřeří utrpěli zranění coby teroristé, ale nebudou prostředky na léčení těch, kteří onemocní v důsledku importu nemocí.

Atd.

Toto jsou markanty toho, že neexistuje žádný "plán B", kteří by připravili "vyvolení", kteří by se chtěli zachránit obětováním většiny ostatních, ale toho, že je to ještě horší. Že u nás v EU nejsou žádní "vyvolení", ale jen "slouhové" a "slouhové slouhů" tupě si plnící roli samovolné destrukce, která dojde přesně tak daleko, jak daleko ji připustíme, než se začneme efektivně bránit.

K tomu: Jakub Janda jako lakmusový papírek:

Před třemi dny jsem napsal, že stojí zato sledovat některé "slouhy slouhů", kteří ještě neztratili úplně nadhled a z hlediska výše uvedeného budou na to, o se odehrává, reagovat složitým vnitřním vývojem (některým to začne docházet, někteří se ještě víe zapouzdří. Jako typiký příklad jsem uvedl Jakuba Jandu, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3473-rozpad-globalni-moci-slouhove-a-janda.html

Tak se podívejte, co 26. května (tedy kráte na to) J. Janda napsal:

Studie se zaměřila na čtyři státy, ve kterých je vysoký podíl lidí vyznávajících islám - na Velkou Británii, Španělsko, Francii a Německo. Zkoumala, jaké je riziko radikalizace muslimských komunit v těchto zemích a jaké jsou její příčiny.

Odhodlání použít násilí k obraně své víry vyjadřuje 35 procent muslimů, mezi fundamentalisty je jich dokonce 72 procent. Podle materiálu, který čerpá z řady zahraničních výzkumů, tvoří fundamentalisté v těchto zemích 44 procent muslimů. Studie je definuje jako věřící, kteří schvalují pouze jedinou interpretaci Koránu a náboženská pravidla nadřazují právním normám země, kde žijí.

Na mínění muslimů žijících v Evropě mají podle autorky studie, socioložky Markéty Blažejovské, rozhodující vliv imámové.

"Je velice znepokojující, že mezi vlivem zahraničních a místních, evropských imámů na radikalizaci není žádný rozdíl. Ukazuje nám to, že takzvaný evropský islám se příliš neliší od náboženských diskurzů, které převažují v muslimském světě," upozornil na čtvrtečním představení studie ředitel Evropských hodnot Radko Hokovský.

Zatímco náboženský fundamentalismus jde ruku v ruce s radikalizací, univerzitní vzdělání naopak toto riziko silně snižuje, uvedla Blažejovská. K fundamentalismu tíhnou překvapivě spíše lidé, kteří svou ekonomickou situaci považují za dobrou, naopak chudí a pracující muslimové jsou k němu nejméně náchylní.

To potvrzuje i expert na extremismus z Masarykovy univerzity v Brně Miroslav Mareš, který zmínil, že radikalizace obvykle nepřichází v první generaci, která se přistěhuje do Evropy, ale až v těch následujících. "Migranti, kteří přišli, mají snahu uplatnit se na pracovním trhu, je pro ně rozhodující zabezpečení života. Naopak hledání ideologie, myšlenkového směru, se kterým by se mohli identifikovat, přichází až ve druhé, třetí generaci," řekl Mareš.

Nejlépe integrovaní jsou podle studie muslimové v Německu. Projevuje se to například v postoji k právu šaría - zatímco ve Francii ji za "hlavní zdroj práva" považuje 72 procent muslimů, v Německu jen 13 procent.

Jako poměrně liberální se projevují v Německu turečtí Alavité, naopak Pákistánci si drží odstup a studie je označuje za "nejméně kulturně a hodnotově integrovanou skupinu". Právě srovnání různých přistěhovaleckých skupin je podle Blažejovské zásadní pro zvládnutí integrace.

Viz: https://www.facebook.com/soudrznaspolecnost/

K tomu:

Docela zajímavé. Jeden z lepších výkonu J. Jandy. Jen malá připomínka: "věřící, kteří schvalují pouze jedinou interpretaci Koránu a náboženská pravidla nadřazují právním normám země, kde žijí" - to není "obraně své víry", ale netolerantní, expanzivní, útočná strategie, která by dle ministra spravedlnosti Pelikána měla být co nejpřísněji trestána.

(Pokračování navazujícím příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář