R2016/016: Informace o letošní konferenci LK

16. únor 2016 | 07.00 |

Začali jsme s kolegy intenzivně připravovat 19. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Měla by se konat koncem listopadu. V rámci seriálu o reformách uveřejňuji předběžný program (sekce, témata), navrhované rozlišení typů příspěvků, jejich strukturu a kritéria hodnocení. Kdo má zájem, může již začít příspěvek promýšlet a připravovat. Počítáme s termínem odevzdání v září.  Na případné dotazy rád odpovím. Rovněž tak uvítám náměty a doporučení. Zde je pracovní verze uvedených materiálů:

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

Sekce A: Faktory rozvoje lidského kapitálu a ekonomického růstu (vzdělání, zdraví, ...):

- Jak související změny v charakteru ekonomického růstu se změnami obsahu vzdělání?

- Jakou roli hraje vzdělání v ekonomickém růstu?

- Jaké jsou možnosti užší spolupráce univerzit a firem?

- Jaké jsou hlavní determinanty vzdělání a zdraví jako klíčových faktorů rozvoje lidského kapitálu?

Sekce B: Problematika financování terciárního vzdělání v kontextu sociálních modelů:

- Jak souvisí efektivnost terciárního vzdělání s formami financování vzdělání?

- Jaké jsou zkušenosti z různých forem financování vzdělání uplatňované ve světě i u nás?

- Jak zajistit rovnost přístupu (i k nejkvalitnějším či prestižnímu) terciárním vzdělávacím službám?

- Využití HCC (smluv o lidském kapitálu) při financování terciárního vzdělání: Minulost, či budoucnost?

- Jaké sociální modely, principy a přístupy se vyskytují v oblasti vzdělávání?

Sekce C: Ekonomika produktivních služeb a prodloužení produktivního uplatnění:

- Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika založená na produktivních službách?

- Jak reformovat systémy sociálního investování a sociálního pojištění (jak spolu reformy v těchto oblastech souvisejí)?

- Na jaké bariéry reformy v oblasti produktivních služeb narážejí a jak je překonat?

- Jaké jsou vazby produktivních služeb, mzdové úrovně a udržitelnosti sociálně-ekonomického rozvoje?

Retrosekce: Civilizace na rozcestí po 50 létech

- Je odkaz práce Richtova týmu po 50 létech v něčem aktuální?

- Kdo by si dnes u nás i ve světě zasloužil ocenění R. Richty, pokud by bylo udělováno?

Studentská sekce: Vzdělání – pohled nabyvatele

Z pohledu nabyvatele vzdělání, resp. adresáta vzdělávacích služeb budou zpracovány otázky uvedené v předcházejících sekcích.

Doporučená struktura příspěvku s uvedením alternativ

1. Úvod

Cíl příspěvku a jeho stručná charakteristika.

Typ příspěvku (v úvodu bude uvedeno, do které kategorie příspěvek patří):

a) Prezentace původních dílčích výsledků uznávaným odborníkem.

b) Prezentace původních dílčích výsledků zástupcem uznávaného odborného týmu.

c) Práce prezentující původní metodu a možnosti jejího uplatnění.

d) Práce prezentující zdokonalení původní metody a možnosti jejího uplatnění.

e) Práce prezentující výsledky využití známé a uznávané metody v oblasti dosud neanalyzovaného emprického materiálu.

f) Práce systematizující teoretické zdroje přístupu k řešení určitého relevantního problému a navrhující způsob využití některých z těchto teoretických zdrojů.

g) Práce kriticky analyzující dosavadní přístupy k řešení společensky významného problému a na základě toho  navrhující alternativu.

2. Problém a metody

Jaký problém práce řeší a jaké metody využívá:

- Ad a): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad b): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad c): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnaní jejích předností a možností s nejnovějšími poznatky v dané oblasti, v čem je nová a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad d): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnání jejího zdokonalení s možnosti stávající, v čem spočívá zdokonalení a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad e): Popis metody a její začlenění, v čem je materiál původní, jaké původní poznatky jeho analýza přinesla.

- Ad f): Jakou oblast příspěvek mapuje, na základě čeho a jak utřídil stávající přístupy, který problém v dané oblasti považuje za nejvýznamnější, jaký přístup k jeho řešení navrhuje.

- Ad g): Vymezení přístupů, které jsou předmětem kritiky, jak a v čem se projevuje nedostatečnost stávajících přístupů, jaká alternativa se navrhuje a proč, jaké jsou očekávaná zlepšení jejího uplatnění.

Kapitoly 3., 4. atd.

x. Shrnutí a diskuse k výsledkům

- Shrnutí.

- Co je považována za hlavní přínos.

- Které výsledky nejsou jednoznačně doloženy, zdůvodněny apod. (kritická sebereflexe výsledků).

- Jaké další úkoly bude nutné v dané oblasti řešit a pro řešení kterých se dosaženými výsledky otevírá prostor?

(x+1). Závěr

Stručné zhodnocení výsledků v kontextu současného společenského vývoje a vývoje teorie. Jak výsledky mohou ovlivnit realitu či teorii, koho by měly oslovit.

Kritéria, podle nichž budou recenzenti příspěvek posuzovat:

1. Dodržení formálních požadavků:

- Jazyková a stylistická úroveň.

- Správné začlenění typu příspěvku.

- Dodržení požadavků na strukturu příspěvku.

- Dodržení tématického zaměření konference.

2. Adekvátnost vymezení přesahu příspěvku oproti dosud známým výsledkům:

- Správné zařazení tématu.

- Znalost teoretických zdrojů v dané oblasti a práce s nimi (včetně poznatků dosažených v předcházejících ročnících konference a shrnutých ve dvou monografiích na téma perspektivy a financování odvětví produktivních služeb).

- Posouzení původnosti výsledků.

3. Aktuálnost výsledků a jejich uplatnitelnost pro rozvoj teorie či praxe.

4. Schopnost kritické sebereflexe a adekvátnost vymezení cest dalšího zkoumání.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář