R2016/014: Výuka a týmová práce

14. únor 2016 | 07.00 |

Do úvodních dílů letošního seriálu o reformách zařazuji vyjádření svého názoru na jednotlivé problémové okruhy, tak jak byly uveřejněny 2. února, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/3115-r2016-002-nacrt-vychozich-problemovych-okruhu.html

Dostávám se k poslednímu, ale významnému problémovému okruhu, který bezprostředně souvisí s prací našeho týmu a kterým začíná jakákoli aktivita spojená s realizací reforem, o které jde. Podle mého názoru právě zde jsou velké rezervy:

Problémový okruh 8: Způsob týmové vědecké práce a její využití ve výuce

Pokusím se formulovat některé návrhy (vycházející z ucelené představy o tom, jak by to mohlo být):

1. Propojit výuku na všech stupních univerzitního studia od prvního ročníku se zpracováním závěrečných prací. (Tak, jak je tomu v Německu, kde se tento systém osvědčuje.) Tj. součástí každého vyučovaného předmětu musí být i vymezení jeho role při zpracování závěrečné práce. A to kromě jiného i formou písemného výstupu v podobě části či podkladu závěrečné práce, který bude součástí hodnocení zvládnutí předmětu studentem.

2. Zadání závěrečných prací (nejdříve doktorských, návazně magisterský a postupně i bakalářských) odvíjet od priorit výzkumné činnosti na univerzitě:

- Definovat priority (to se u nás na VŠFS již podařilo).

- Konkretizovat priority na témata prací (i s využitím aktivity studentů, hlavní roli přitom budou mít samotní pedagogové, jejichž návrhy budou posuzovat vedoucí jednotlivých odborných týmů). Cílem je, aby každý student dílčím výkonem přispěl k výzkumné činnosti univerzity, uvědomoval si význam vědy, cítil sounáležitost s univerzitou, chápal společenský význam vědy a jejího osvojování v rámci výuky.

3. Každá závěrečná práce musí vycházet z pochopení a prezentování toho, co již bylo v dané oblasti uděláno. Tj. student musí uvést, ze kterých prací vychází, příp. (což se také může stát), že jeho téma je na dané univerzitě původní. Současně musí definovat (předběžně při zadání a následně při odevzdání), k jakému posunu poznání v rámci ní došlo.

4. Podporovat týmový přístup a hledat vhodné formy týmové práce v rámci zpracování prací a při výuce. Ve výuce by měl být prostor pro to, aby se při řešení klíčových, navazujících či příbuzných témat mohli v rámci příslušných seminářů určených k přípravě závěrečných prací scházet studenti, kteří dané téma řeší, a to i z různých ročníků či typů studia a z různých oborů. Tyto semináře by měli vést hlavní nositelé prioritních výzkumných témat. – Zde bych se nebál organizovat něco jako "Týden vědy na univerzitě", na kterém by každý pedagog aktivně činný při výzkumu, měl možnost formou několika přednášek prezentovat své téma studentům, a to tak, aby je inspiroval a obsahově vedl při zpracování závěrečné práce. Každý student by si přitom mohl vybrat v rámci absolvování příslušného (standardního) počtu hodin týdenní výuky, na které přednášky přijde (jaké "portfolio" přednášejících a témat si vybere). Povinné přihlášení se na příslušný počet hodin by proběhlo v předstihu, pedagogům by se hodiny započítaly do úvazku.

5. Podporovat skupinové zpracování témat, tj. když si studenti (i z různých stupňů studia, z různých ročníků i doplňujících se oborů) rozdělení hlavní téma na dílčí s přesně vymezeným podílem každého z nich.

Návazně či v rámci toho průběžně řešit otázky:

- Jak učit (nejen studenty) kriticky myslet, tj. vědět, že ke každému tvrzení lze zformulovat alternativu (a tudíž je nutné umět ji zformulovat a dát jí interpretaci), že tudíž každé tvrzení (každý poznatek) platí podmíněně, jen za určitých podmínek.

- Jak dosáhnout toho, aby si studenti (a nejen oni) osvojovali poznatky v rámci uceleného systému, a to právě z hlediska nezbytnosti zdůvodnit předpoklady, ze kterých jednotlivá tvrzení vycházejí

- Jak dosáhnout toho, aby studenti (a nejen oni) viděli praktický dosah výzkumné činnosti, aby měli přehled o nejvýznamnějších článcích spojujících teoretické poznání s praxí.

- Jak vypěstovat schopnost využívat původní poznatky v praxi.

Celý systém využít k vytváření efektivně fungující absolventské sítě:

- Poskytováním původních a prakticky využitelných poznatků absolventům.

- Uplatněním čerstvých absolventů prostřednictvím těch, kteří našli uplatnění již dříve, a to právě na základě kontaktů mezi nimi, když se jako studenti účastnili týmové práce.

(Pokračování dalším tématem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře