R2016/001: Výchozí teze monografie 2016 (náměty)

1. únor 2016 | 07.00 |

Zahajujeme nový seriál o reformách. Je zaměřen na přípravu monografie-ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2016" (třetí v pořadí tohoto typu). Všechny články patřící do tohoto seriálu budou na začátku názvu označeny R2016 (R znamená REFORMY).

Plný text monografie-ročenky z roku 2014 je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Plný text pracovní verze monografie-ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015" najdete najdetede zde (pod příslušným názvem):

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Seriál zahajujeme dnes, 1. února, přesně jako v loňském roce.

Nejbližším cílem při přípravě monografie-ročenky 2016 bude revidování loňských úvodních tezí a rozpracování úvodních problémových okruhů z hledika toho, odkud kam bychom měli poznání původu současných problémů a cesty jejich řešení (včetně toho kdo, kdy a jak začne) posunout.

Veřejně přístupná odborná diskuse k úvodním tezím pro rok 2016 proběhne ve středu 3. února v rámci našeho pravidelného teoretického semináře Ekonomie produktiví spotřeby v 17.30 hodin v učebně 230 E, budova Vysoké školy finanční a správní z.ú, Estonská 500 (vchod z Kodaňské ulice). (Po diskusi cca od 19.00 budeme pokračovat neformální výměnou názorů v příjemném prostředí nedaleko VŠFS.)

Zde jsou výchozí teze pro loňský rok s mými poznámkami (pro odlišení od textu původních  tezí modře a proloženě), ve kterých jsou náměty k tomu, kam letoční teze posunout:

1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, v níž těžištěm ekonomiky jsou produktivní služby bezprostředně spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

K tomu: Zkrátit a spojit s následující tezí.

2. Ekonomický růst může být současně exponenciálně dynamický a trvale udržitelný, resp. musí být exponenciálně dynamický, aby byl trvale udržitelný. Plnější využívání investičních příležitostí spojených s rozvoje, uchování a uplatněním lidských schopností může dokonce exponenciální dynamiku růstu (ve smyslu procentuálních přírůstků ze zvyšujícího se základu) oproti té, kterou přinesla průmyslová revoluce, zvýšit.

K tomu: Použít "ekonomický růst může být více než exponenciálně dynamický a současně trvale udržitelný, a to v podmínkách společnosti, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách". Zapracovat formulaci:

"Svět, ve kterém žijeme (to, co je příroda a co tvoří přírodu), umožňuje prakticky cokoli vytvořit téměř z ničeho. Jakmile se zrodí typ ekonomiky, který bude mnohem plněji využívat investiční příležitosti v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu a který se tudíž bude vyznačovat řádově vyšší intenzitou inovačních procesů, zrodí, může trvat pouhých dvě stě let, než v důsledku rychle narůstající inovačního potenciálu společnosti dojde k plnému a definitivnímu "odlehčení" (osvobození se) společnosti od materiálních podmínek její existence, tj. od závislosti na zdrojích surovin či energií. Všechno, co člověk bude potřebovat pro mnohem bohatší život než má nyní, bude vytvářeno s minimální zátěží našeho přírodního prostředí. A to i při podstatně vyšším počtu obyvatelstva."

3. Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice založené na produktivních službách je zainteresovanost subjektů působících v odvětví produktivních služeb formou vytvoření zpětných vazeb (nezprostředkovaných institucionálním rozhodováním) mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů. Vytvoření této zpětné vazby formou Human Capital Contracts (HCC) může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám jeho charakteru a zvýšení kvality života lidí. Jedná se o změnu srovnatelnou s průmyslovou revolucí (patrně ještě výraznější).

K tomu: Spojit s bodem 6 a zkrátit.

4. K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění). Jedná se o reformy předpokládající plné využití investičních příležitostí v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Jejich realizace je tudíž spojena s orientací společnosti na podstatně vyšší míru rovnosti při využívání těchto investičních příležitostí (ve smyslu nezávislosti na výchozích majetkových či příjmových poměrech nositele investičních příležitostí).

K tomu: Zvýraznit význam problematiky využívání investičních příležitostí spojených s rozvojem, uchováním a uplatněním lidského kapitálu jako neomezeného zdroje růstu.

5. Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace společnosti a oslabování institucionálního systému působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

K tomu: Ukázat, že propojování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad se strukturami založeným na pozičním investování vede nejen k prohlubující se i zrychlující se ekonomické a sociální segregaci, ale začíná startovat též vytváření ideové a institucionální základny her typu TITANIC. Stručně charakterizovvat hry typu TITANIC i to, jak vyrostly z pozičního investování i z odlišného přístupu k informacím, který je dán působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. V návaznosti na 46. Ekonomické fórum v Davosu ukázat akutní nebezpečí ideového konceptu tzv. "4. průmyslové revoluce".

6. Hrozby a příležitosti, které vytváří současná doba v jednotlivých zemích, umožňují spolu s využitím teorie otevřít cestu k prosazení koncepčních komplexních reforem v oblastech sociálního investování a sociálního pojištění. Reforem, které jsou orientovány na plné využívání investičních příležitostí souvisejících se svobodným rozvojem člověka a které předpokládají zdokonalování trhu v dané oblasti na bázi přenesené ceny a zprostředkovaného uplatnění přenesené ceny.

K tomu: Spojit s bodem 3 a zkrátit.

7. K analýze bariér, které vznikají mezi teoretickým řešením a jejich uplatněním v praxi, je možné i nutné využít teorii her, zejména při analýze pozičního investování, při analýze působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a při zkoumání možností pozitivního vývoje finančních trhů.

K tomu: Místo toho ukázat význam konceptu her typu TITANIC pro čtení a pochopení toho, o co jde, a to zvláště v souvislosti s kritikou konceptu tzv. "4. průmyslové revoluce".

8. Vzhledem k tomu, že snaha zastřít působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad přerostla v systematické stupňování konfliktů a zvyšování jejich intenzity, je nutné věnovat značnou pozornost analýze aktuálního vývoje a jeho predikcím s cílem co nejpřesněji vymezit podmínky (včetně odhadu toho, kdy nastanou), které umožní v reakci na širší povědomí toho, že se nacházíme v historickém excesu, zahájit proces odborného a zejména veřejného prokomunikování nezbytných reforem a jejich lokálního i globálního kontextu.

K  tomu: Pojmenovat předpokládaná společenská témata vycházející z toho, co se v roce 2016 odehraje, která nabídnou příležitost k prokomunikování toho, o co jde, včetně prokomunikování celého komplexu reforem. Zmínit mj. i to, že jedním z takových témat je tzv. uprchlická krize, která má pozitivní řešení, pokud odstartujeme reformy, které zabezpečí zvýšení dynamiky ekonomického růstu a stabilitu systémů sociálního investování a sociálního pojištění.

K tomu přidat ještě další bod: Rozpracování každé z výše uvedených otázek (resp. každého z problémových okruhů, na který jednotlivé teze orientují) si vyžaduje i reflexi problematiky "Čím začít?". V této souvislosti bude nutné věnovat pozornost též samotnému stylu naší týmové práce a její vazbě na výuku, účast v odborných diskusích apod.

 (Pokračování prezentováním vybraných problémových okruhů)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář