REFORMY (362) Výběr z monografie/5

29. leden 2016 | 07.00 |


Plný text minulé ročenky je zde:

http://www.vsfs.cz/prilohy/konference/lk_2015_perspektivy.pdf

Plný text pracovní verze monografie-ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb – 2015" najdete najdetede zde (pod příslušným názvem):

http://www.vsfs.cz/?id=1685-pracovni-materialy

Jako pátou část vybírám nové pasáže o hře typu "Titanic" ze 7. kapitoly nazvané "Teoretická reflexe problematiky vztahu teorie a praxe"

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

K tomu podrobnější výklad:

Ad (1) Zde vycházíme z toho, že výplata jednoho hráče (A) je stejná jako průměrná očekávaná výplata každého jednoho z ostatních hráčů.

Ad (2) Zde vycházíme z toho, že hráč, který se rozhodne nekooperovat, má vyšší šanci zachránit se v rámci nekooperativního řešení, než v rámci kooperativního, pokud ovšem ostatní hráči upřednostní rovněž pokus o záchranu nekooperativním způsobem.

Tabulka 7.2: Jeden z příkladů dosazení číselných hodnot

Hráč B (ostatní osoby)

Kooperují

Nekooperují

Neakceptují

Akceptují

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

2 : 2

-3 : 3

2 : 3

Nekooperuje

1 : 2

-3 : 3

3 : 3

Vlastní výtvor

K otázce metodiky kalibrování a testování modelu, jeho následnému využití k experimentům v dané oblasti

Experimenty prováděné s využitím výše popsaného modelu lze rozlišit do tří úrovní:

1. Přípravná fáze: Kalibrování a testování modelu tak, aby s ním bylo možné provádět experimenty.

2. Experimentální fáze: Provádění a vyhodnocování experimentů standardním způsobem v podmínkách, kdy je model dostatečně kalibrován.

3. Fáze cíleného (experimentálního) pozorování: Identifikování a popis markantů hry typu "Titanic" a jejich cílené pozorování v situacích, kdy se mohou nějakým způsobem projevit.

Uvedené fáze přitom nelze provádět následně (nejprve jednu, pak druhou a pak třetí), ale interaktivně s využitím zpětné vazby (dílčí výsledky získané v následné fázi nutno využít k upřesnění výsledků získaných v předcházející fázi).

Některé průběžné závěry

1. Současná situace je mnohem složitější, než se velká většina lidí domnívá. A přesto, že mnozí vidí jen pověstnou špičku ledovce, mají tendenci to vzdávat. Jenže právě to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Řešení? Vidět smysl v poznávání reality, toho, o co jde. Se vším všudy. A nenechat se odradit, že všechno je složitější, dramatičtější i nebezpečnější, než se zdálo. Doba potřebuje takové lidi, kteří to dokážou.

2. To, že se rozehrávají a dokonce již hrají hry typu "Titanic" v různých oblastech, považujeme za logický důsledek výše uvedeného. To, že těchto her je více, je svým způsobem dobře. Zatím se nedaří jednotná koordinace. V některých z těchto her jsou jedni "nahoře", v jiných jsou titíž "dole". A to nám dává čas bránit se. Bránit se zejména tím, že ukážeme alternativu, která se bez hry typu "Titanic" obejde. Tj. tu, která je založena na prosazení ekonomické role odvětví produktivních služeb.

3. Je nutno důsledně odlišovat tři roviny:

- Základní změnu, o kterou jde: Přesun těžiště ekonomiky do oblasti produktivních služeb. Je to změna spíše "technologická". Týká se změny v podílu různých sektorů v ekonomice, kdy dochází i k proměnám samotných sektorů. Tj. v daném případě bude sektor produktivních služeb nejen expandovat, ale bude měnit i svoji podobu. (Podobně jako se kdysi řemesla změnila v průmysl.)

- Základní podmíněnost této společenské změny: Tou není společenské vlastnictví či zestátnění, ale postupné vytváření podmínek pro vyšší míru rovnosti příležitostí k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu. Tak, aby ekonomika založená na využití investičních příležitostí spojených s rozvojem schopností člověka měla svůj reálný základ a umožnila překonat bariéry spojené s pozičním investováním či ekonomickou segregací.

- Aktuálně působící dobovou překážku: Bujení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které prorostly s pozičním investováním a výrazně zvyšují rizika přežití v důsledku toho, že se na této živné půdě rozehrávají hry typu "Titanic".

Na závěr této části

Teorie, jejímž předmětem je společenská realita, může postupovat dvojím způsobem.

- Buď vyjít z toho, jakými nástroji disponuje a prostřednictvím nich se snažit řešit ty problémy, ke kterým je příslušný aparát vhodný; v interakci s danými problémy a s využitím relativní samostatnosti vývoje teorie tento aparát zdokonalovat tak, aby se dokázala vyrovnat s širším okruhem problémů.

- Nebo může identifikovat reálné problémy, ty, které nastoluje reálný společenský vývoj, a k jejich řešení hledat vhodný teoretický aparát; to ji většinou vede k tomu, že je nucena teoretický aparát zdokonalovat, a to nikoli jen v intencích otázek a problémů, které nastoluje vývoj stávající teorie.

Mezi oběma přístupy není ostrá hranice. Jedná se spíše o dva póly, mezi kterými se teorie pohybuje. První demonstruje možnosti teorie a význam imanentního (v rámci vývoje teorie samotné) kladení otázek, druhý je často spojen s poznáním skutečnosti, že teorie nám nedává dostatečnou oporu právě tam, kde bychom její pomoc a autoritu potřebovali nejvíce.

Přístup, který vychází z reálných problémů, vystavuje ty, kteří se vydají touto cestou, ještě jedné nepříznivé skutečnosti" kdykoli zažijí pocit uspokojení nad tím, že pokročili o kus dál, tak zakrátko tento pocit pomine a změní se v pochopení toho, že jsou jen na začátku dlouhé cesty a jejich výsledky jsou sporné z hlediska teorie a zanedbatelné oproti složitosti problémů, které se podujali řešit.

V našem přístupu vycházíme z pojmenování problému, který v současné době považujeme za nesmírně aktuální a závažný, který snad snese i (nikoli eufemistické) označení osudový, se nám podařilo dojít až do fáze, kdy začínáme kalibrovat, testovat a experimentálně využívat formalizovaný model. Jakkoli jsou experimenty tohoto typu (rozlišili jsme je do tří fází) významné, nejvýznamnějším "experimentem" je samotný vývoj společenské reality. Ten bude tím hlavním arbitrem posuzujícím relevanci našich výsledků. A to nejen z hlediska toho, do jaké míry se naplní některé nepříznivé aspekty společenského vývoje, na jejichž nebezpečí upozorňujeme. Tj. do jaké míry se rozehrají některé hry z komplexu her typu "Titanic" s jejich tragickými důsledky. Reálný vývoj bude arbitrem především z hlediska toho, zda to, co nabízíme k pochopení současné společenské reality a co ještě budeme schopni nabídnout, bude moci nějakým způsobem reálný vývoj ovlivnit, přispět k odvrácení rizik, před kterými naše civilizace stojí.

Jakkoli se s despektem díváme na předložené výsledky, přece jen musíme upozornit alespoň na jeden přínos, který bezesporu mají. Totiž to, že provokují určitý způsob uvažování o tom, do jaké situace jsme se dostali a jaká rizika hrozí. Tím nutí k přemýšlení. A snad alespoň v určité míře přispívají k odtabuizování a oddémonizování témat, o kterých je nutné hovořit. Pokud možno co nejvíce kvalifikovaně, otevřeně a především s oporou v teoretickém poznání.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář