REFORMY (316) Jílková: Návratnost HC investic/2

12. prosinec 2015 | 07.00 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek P. Jílkové.

Konference proběhla úspěšně, bližší informace viz:

(Druhá část)

Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání – II. část

Petra Jílková

2. Sektor terciálního školství v České republice

Nejvýznamnější změny v sektoru terciálního školství nastaly po roce 1989. Zatímco ve školním roce 1989/90 činily celkové počty všech studentů necelých 114 tis. studentů, o třináct let později byly počty studentů více než trojnásobné a to 368 tisíc. Pokud bychom uvažovali, jaké je procento studentů vysokých škol v populaci 20 – 29 let , zjistíme, že v roce 2013 studovalo vysokou školu 27% mladých lidí v populaci a počet absolventů dosáhl téměř 92 tisíc.[1]

Graf 1: Vývoj počtu studentů a absolventů vysokých škol v ČR (2001 – 2013)

vsfs.cz/de/13889/Knihova_01_Jelinkova.jpg">

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti a absolventi v ČR[online]. Praha: ČSÚ, 2014[cit. 2015-11-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/23202203/1_vs_studenti_celkem.pdf/ee3da927-10f1-4393-b685-8f78c260d93f?version=1.0.

Za velmi přínosnou a reformní lze považovat změnu předloženou deset let po změně režimu, tj. v roce 1998[2] byl přijat nový školský zákon, který zrušil státní monopol na poskytování vzdělávání a umožnil vznik soukromým neuniverzitním školám. Tato změna se pozitivně projevila v počtu škol nabízející vysokoškolské vzdělání, kdy v roce 2013/2014 zde již fungovalo 44 soukromých vysokých škol . Strukturu a nárůsty jednotlivých institucí je možné vidět v přiloženém grafu.[3]

Graf 2: Vývoj počtu vysokých škol v ČR (1989 – 2014)

Zdroj: vlastní zpracování dle MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Přehled vysokých škol[online]. Praha: MŠMT, 2015[cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol

Dalším krokem, který lze považovat za přínosný, byla novela z roku 2000, kterou bylo zavedeno zpřísnění poplatků pro studenty, kteří překročí standardní délku studia o více jak jeden rok. V roce 2002 byl učiněn druhý neúspěšný pokus a v roce 2011/12 třetí neúspěšný pokus o změnu ve financování vysokých škol spojený se zavedením školného na veřejných vysokých školách.  Na základě Věcného záměru zákona o vysokých školách, který byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přestaven veřejnosti dne 7. 10. 2011 měli mít povinnost hradit školné všichni studenti VVŠ v Bc., Mgr. nebo dr. studijním oboru. Vláda zvažovala zavést školné na VVŠ od školního roku 2013/2014.  Hovořilo[4] se o platbě v maximální výši cca 10.000 CZK  za semestr, což je 20.000 CZK ročně. Za pět let to pak mělo činit 100.000 CZK.  Záměr navrhoval, že škola by měla dostat peníze ihned (buď přímo od státu nebo od jiného subjektu, kterým může být například student nebo úvěrující komerční banka). Pokud by si student na studia půjčil, splácel by svůj závazek po dosažení určitých předem definovaných podmínek a pokud by se tak nestalo do 60 ti let věku studenta, byl by mu dluh odpuštěn, odepsán a šel by k tíži státního rozpočtu.[5] Z pohledu půjčky na školné byly k širší diskusi nabídnuty odborné veřejnosti následující varianty:

Systém půjček na školné zabezpečovaný Centrem (Varianta 1);

Systém půjček se zapojením komerčních subjektů (Varianta 2);

Platba školného absolventem z dosažených příjmů (Varianta 3).

(Pokračování)[2]PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY – POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Zákon č. 147/2001 Sb., o vysokých školách. 2001, [online]. Praha – Poslanecká sněmovna. [cit. 2013-01-18]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz.

[3]MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Přehled vysokých škol[online]. Praha: MŠMT, 2015 [cit. 2015-11-19]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol.

[4] Různá mediální vystoupení členů MŠMT

[5]Vize vládního záměru je čerpána z následujících odkazů: 1/MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Studie proveditelnosti variant regulatorního rámce systému finanční pomoci studentům v terciárním stupni vzdělávání (organizační, procesní a ekonomická studie), 2010. [online]. Praha – MŠMT.[cit. 2015-10-02].  Dostupné z:  http://www.msmt.cz.

2/ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Tisková konference MŠMT a projektu Reforma terciárního vzdělávání, Hlavní výsledky výzkumu studentů (EUROSTUDENT IV). 2009. [online]. Praha – MŠMT.[cit. 2015-10-02].  Dostupné z: http://www.reformy-msmt.cz/financni-pomoc-studentum/sites/default/files/eurostudent_09_12_11_TK.pdf.

3/MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Bílá kniha terciárního vzdělávání, kapitola 6 – Financování, 2009, [online]. Praha – MŠMT. [cit. 2015-10-02].   Dostupné z:  http://www.reformy-msmt.cz/.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář