REFORMY (315) Jílková: Návratnost HC investic/1

11. prosinec 2015 | 07.14 |

V návaznosti na 18. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek P. Jílkové.

Konference proběhla úspěšně, bližší informace viz:

(První část – abstrakt, úvod, literatura)

Soukromá návratnost investice studenta do vysokoškolského vzdělání – I. část

Petra Jílková

Vysoká škola finanční a správní, z.ú.

Abstrakt

Příspěvek předkládá analýzu současného stavu systému terciárního vzdělávání v České republice a výhodnost investice do vysokoškolského vzdělání z pohledu studenta vysoké školy. Článek se dále zaměřuje na dopad školného na ukazatel soukromé míry návratnosti investice a předkládá kalkulaci soukromé návratnosti investice studenta vysoké školy před a po zavedení školného v podmínkách České republiky.

Klíčová slova: lidský kapitál, návratnost investice, školné, terciální vzdělání, vysoká škola.

Abstract

The article presents the analysis of the current state of tertiary education in the Czech Republic and the profitability of investment to tertiary education from the perspective of a student. The research focuses on the impact before and after the introduction of fees on the Private Rate of Return in the Czech Republic.

Key word: Human Capital, Private Rate of Return, School Fees, Tertiary Education, University.

1. Úvod

"Lidský kapitál" je dnes aktuální a často diskutovaný pojem nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Má obrovský hospodářský význam a je tím nejdůležitějším předpokladem pro ekonomický růst dané společnosti. Je hodnotou, která činí člověka člověkem, hodnotou, která odhaluje lidský potenciál a je na něm závislá ekonomická prosperita společnosti. Lze konstatovat, že neexistuje jednotná definice. I když v současné literatuře existuje řada různě přijímaných definic lidského kapitálu, za základní bude považována definice využívanou OECD (1998): "The knowledge, skills, competencies and other attributes embodied in individuals or groups of individuals is acquired during their life and used to produce goods, services or ideas in market circumstances.”[1]

Mezi světové autory, kteří navazují na Smithe (1776), Mincera (1958) nebo Beckera (1964) a zabývají se právě stanovením návratnosti investice do terciárního vzdělávání a praktickým uplatněním teorie lidského kapitálu patří Brunello at al. (2000), Tample (2001), Psacharoupoulos at al. (2002), Belfield (2003), kteří potvrzují, že investice do terciárního vzdělávání je výnosná a vyplatí se jak státnímu tak soukromému sektoru. Brunello at al. (2000) prokázal, že na italském trhu je návratnost vysokoškolské investice 6.2% pro ženy a 7,5% pro muže.[2] Návratnost ve své práci pak zvýšil na 20% Strawinski (2009) "The overal results provide evidence that educational externalities exists and account for about 20% of the private return." a Psacharoupoulos pak tuto tezi potvrdil: "Private returns (18,8% for Europe) are higher than social returns (9,9%) where it is defined on the basis of private benefits but total (private plus external) costs. This is because of the public subsidization of education and the fact that typical social rate of return estimates are not able to include all social benefits."[3]

V podmínkách České republiky u studentů  posledních ročníků tří vysokých škol byla v roce 2009 provedena studie URBÁNEK, MARŠÍKOVÁ, ŘEHOŘOVÁ (2009). Výsledkem této studie bylo: "Lidé si uvědomují význam a potřebu rozvoje svých znalostí a předpokládají, že se jim vyšší úroveň vzdělávání v budoucnu vrátí v podobě vyššího výdělku, či lepšího uplatnění. Odhady studentů jsou v posledních letech střídmější a i přes poměrně vysokou očekávanou návratnost (průměr = 12,5%) je také rozdíl mezi očekávanou mírou návratnosti absolventů a vysokoškoláků po deseti letech praxe minimální (průměr = 19,9%)."[4] Od devadesátých let probíhá v České Republice diskuse nad pozitivními efekty vysokoškolského vzdělání. Jsou řešeny hlavní otázky a problematiky:

Produkuje společnost nedostatek, dostatek a nebo naopak příliš mnoho vysokoškolských absolventů bez uplatnění?

Nechat financování terciálního školství na veřejném sektoru a nebo z důvodu vysoké budoucí návratnosti dané investice přesunout financování na studenty, případné absolventy?

Nedostatek financí a nízký příspěvek na studenta v porovnání s průměrem zemí EU/OECD.

Příspěvek se nezabývá otázkou, zda zavést či nezavést školné, ale snaží v první fázi prokázat fakt, že sektor terciárního školství je (v porovnání se zeměmi EU/OECD) v  České republice podfinancován a v případě zavedení školného na veřejných vysokých školách by tento fakt neměl mít výrazný dopad na soukromou návratnost investice studenta do terciálního vzdělávání. "Rozhodující podmínkou přechodu k ekonomice produktivních služeb je zainteresovanost subjektů působících v oblasti produktivních služeb spojených s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu; vytvoření zpětných vazeb (nezprostředkovaných institucionálním rozhodováním) mezi efekty produktivních služeb a financováním těchto subjektů, může podstatným způsobem přispět k vyšší dynamice ekonomického růstu, pozitivním změnám a zvýšení kvality života lidí."[5]

Použitá literatura

BECKER, G. Human Cupital - A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press, 1993. ISBN 0-226-04109-3.

BELFIELD, C. R. Economic Principles for Education: Tudory and evidence. New York: Edward Elgar Publishing Ltd, 2000. ISBN 1-84376-273-0.

BRUNELLO, G., CONIS, C., LUCIFORA, C.: The Returns to Education in Italy: A New Look at the evidence. IZA Working Paper, 2000.

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Studenti a absolventi v ČR [online].  Praha: ČSÚ, 2014 [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/23202203/1_vs_studenti_celkem.pdf/ee3da927-10f1-4393-b685-8f78c260d93f?version=1.0.

FILE J., WEKO T., HAUPTMAN A., KRISTENSEN B., HERLITSCHKA S.(2006): Thematic Review of Tertiary Education in Czech Republic, [online]. Paris: OECD Directorate for Education, 2006, [cit. 2010-12-04]. Dostupné z: www.oecd.org.

JÍLKOVÁ, P. Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem. Praha: VŠE – doktorská disertační práce, 2012.

MERCES. Kontinuální vývoj mezd. Dostupné z: www.profesia.cz.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.Bílá kniha terciárního vzdělávání, kapitola 6 – Financování, 2009, [online]. Praha: MŠMT, 2011 [cit. 2015-10-02].   Dostupné z:  http://www.reformy-msmt.cz/.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Přehled vysokých škol [online]. Praha: MŠMT, 2013[cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Studie proveditelnosti variant regulatorního rámce systému finanční pomoci studentům v terciárním stupni vzdělávání (organizační, procesní a ekonomická studie) [online]. Praha: MŠMT, 2010[cit. 2015-10-02]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Tisková konference MŠMT a projektu Reforma terciárního vzdělávání, Hlavní výsledky výzkumu studentů (EUROSTUDENT IV). [online]. Praha: MŠMT, 2009[cit. 2015-10-02]. Dostupné z:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Třetí role vysokých škol - výzkum[online].  Praha: MŠMT, 2015 [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://www.msmt.cz.

http://www.reformy-msmt.cz/financni-pomoc-studentum/sites/default/files/eurostudent_ 09_12_11_TK.pdf.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům, 2011[online]. Praha: MŠMT, 2011 [cit. 2015-11-16]. Dostupné z: http://www.reformy-msmt.cz/.

MINCER, J.: Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research (p. 21, p. 91), 1974. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org .

MüNICH, D.: Studentské půjčky máme na háku, [online]. Praha – MŠMT. [cit. 2015-10-12].Dostupné z: http://www.reformy-msmt.cz.

OECD. Education at Glance 2014-2008 – OECD Indicators [online]. Paris: OECD Directorate for Education, 2015, [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: www.oecd.org.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY – POSLANECKÁ SNĚMOVNA. Zákon č. 147/2001 Sb., o vysokých školách[online]. Praha: Poslanecká sněmovna, 2001 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz.

PSACHAROPOULOS, G., PATRINOS H. A. Returns to Investment in Education - A Further Update. New York: World Bank, 2002. (p. 8 - 22). ISSN 0964-5292.

PSACHAROPOULOS, G. The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods. [online]. New York: World Bank, 1995. [cit. 2011-01-01]. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org .

TEMPLE, J. R.W.Growth effects of education and social capital in the OECD countries, [online]. Department of Economics, University of Bristol, UK, 2001 [cit. 2011-12-01]. Dostupné z www.oecd.org/dataoecd/5/46/1825293.pdf.

RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého, Praha – Vysoká škola ekonomická, 2005, ISBN 80-247-1230-X.

URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K., HLÍNOVÁ, M. Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělání v České republice a v zemích Evropské unie. Závěrečná zpráva z výzkumu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, ISBN 80-7372-024-8.

ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁNÍ. Národní statistiky - Výkonové ukazatele, kapitola F, [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělání. [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.uiv.cz.

VALENČÍK, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání: Výchozí teze konference 2015 [online].  Praha: 2015. [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html.

VALENČÍK, R. Systém zainteresovaného vysokého školství heslovitě, 2006 [online].  Marathon  3/2006, [cit. 2015-11-01]. Dostupné z: http://valencik.cz/marathon/.

VALENČÍK, R. Zavést školné na vysokých školách? Ano, ale jak?, 2005 [online].  Marathon  12/2005, [cit. 2015-11-01]. Marathón 12/ 2005, Dostupné z: http://valencik.cz/marathon/.

(Pokračování)[1] OECD (1998), www.oecd.org

[2] BRUNELLO, G., CONIS, C., LUCIFORA, C.: The Returns to Education in Italy: A New Look at the evidence. IZA Working Paper, 2000.

[3] PSACHAROPOULOS, G., PATRINOS H. A., ANTHONY H.: Returns to Investment in Education - A Further Update. New York: World Bank, 2002.

[4]URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K., HLÍNOVÁ, M. Lidský kapitál a očekávaná návratnost investice do vysokoškolského vzdělání v České republice a v zemích Evropské unie. Závěrečná zpráva z výzkumu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 80-7372-024-8.

[5] VALENČÍK, R. Lidský kapitál a investice do vzdělání: Výchozí teze konference 2015 [online].  Praha: 2015. [cit. 2015-11-19]. Dostupné z: http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář