REFORMY (60) Diskuse - Klesla

1. duben 2015 | 07.00 |

Úvodní poznámka: Začínám uveřejňovat na pokračování úvodní podněty do diskuse o tom, jak zpracovat a jak zaměřit letošní hlavní výstup v podobě monografie-ročenky "Financování a perspektivy odvětví produktivních služeb 2015". Pak se k jednotlivým příspěvkům i k celému jejich souhrnu vyjádřím. Uvítám zapojení kohokoli dalšího. Další příspěvek je od A. Klesly formou poznámek přímo do textu shrnutí loňské monografie-ročenky. Pro zřetelnější odlišení je dávám větším písmem a červeně:

Arnošt Klesla

Ad 2. Základní předpoklad vzniku skutečné nové ekonomiky – přenesená cena

Základním předpokladem odstartování přechodu k ekonomice založené na produktivních službách jevytvoření přímé zpětné vazby mezi ekonomickými efekty, které poskytováním produktivních služeb vznikají, a ekonomickými zdroji (financováním) subjektů poskytujících tyto produktivní služby. A to přímé zpětné vazby založené na finančních tržních mechanismech, nikoli na institucionálním rozhodování o přidělování zdrojů. Je to podmínka zásadní, bez které k historicky nezbytné změně charakteru ekonomického růstu a fungování ekonomického systému nedojde.

0001pt;text-align: justify;line-height:normal;background:white" class="MsoNormal">Konkrétní formou směnných aktů budou kontrakty (smlouvy) týkající se lidského kapitálu (tzv. human capital contracts - HCC), na základě kterých budou (svobodným rozhodnutím příslušných smluvních stran) rozděleny ekonomické efekty vznikající nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.Společným jmenovatelem reforem, které podmiňují přechod k ekonomice založené na produktivních službách je vytvoření podmínek pro tento typ kontraktů. Mezi tyto podmínky patří i vytvoření příslušného institucionálního rámce.

A. K.: Doplnil bych legislativního a regulačního. Může se stát, že dojde ke konjunkturálním výkyvům poptávky po určitých službách (už tady byl nával na kurzy makléřů)a v důsledku toho spekulativním cenovým špičkám. Až budoucnost jednotlivých služeb na trhu ocení vlastně jejich užitek, který dlouhodobě přináší. Nejde apriori o byrokratické podvazování od začátku, ale právní rámec musí být, pokud možno velmi volný.

Základem uvedených kontraktů jsou mechanismy založené na přímém a zprostředkovaném uplatnění přenesené ceny.

Přenesená cena je cena přenesená z trhu, na kterém jsou oceňovány efekty vznikající nabýváním, uchováním či uplatněním lidského kapitálu, do HCC. Zprostředkované uplatnění přenesené ceny je přenesení ceny z trhu, na kterém jsou oceňovány efekty vznikající nabýváním, uchováním či uplatněním lidského kapitálu, do smlouvy, která pojišťuje vlastníka lidského kapitálu před ztrátou tohoto lidského kapitálu či ztrátou možnosti jeho uplatnění.

Poměrně jednoduché by bylo uplatnění přenesené ceny při financování vysokého školství v návaznosti na stávající systém financování vysokého školství u nás:

1. Harmonizovala by se báze veřejného financování vysokého školství a stabilizoval systém normativního financování.

2. Jako motivující nadstavba tohoto systému by se vysokým školám umožnilo uzavírat regulované HCC na bázi přenesené ceny - každý platí až z toho, co mu vzdělání vynese, podle toho, co mu vynese, a přímo tomu, kdo mu vzdělání poskytuje.

3. Postupně, jak by systém generoval informace a motivace (všechny zpětné platby by byly realizovány elektronicky a šly přes jednotný evidenční systém, v agregované formy by byly veřejně přístupné), docházelo by k deregulaci systému.

Druhým směrem reforem je postupný přechod k plně zásluhovému systému penzijního pojištění doplněného základní jednotnou důchodovou dávkou.

A. K.: Obrátil bych pořadí a základní jednotnou dávku, minimální bych postavil do role povinného pojištění ze zákona. Které lze i zpětně doplatit, zálohovat ze strany státu a potom odečítat, ale prostě každý musí být pojištěn na minimum. A zásluhovost ať se odehrává v tom, co kdo odvede do systému navíc, nad jednotnou minimální platbu. Záchranná sociální síť na stáří musí být pro každého i pro toho, kdo o ni nestojí. Je to základ řešení bezdomovectví, třebas obnovou chudobinců, které ale musí mít zajištěny příjmy na služby pro každého klienta.

Přitom:

- Každý rok by se mezi klienty v systému penzijního pojištění rozdělilo jen to, co by se do systému vybralo.

- Souhrn všech výplat každého ze systému by odpovídal přesně tomu, co za svůj život do systému odvedl.

- Roční výplata by se počítala z poměrného podílu odvedeného klientem do systému (v průběhu celého jeho produktivního života) a byla rozdělena na jednotlivé roky podle statisticky vyčíslené doby průměrného dožití.

- Zohledňovala by se změna hodnoty peněz v čase.

A. K.: CHYBÍ INFLACE. Nebo tomu nerozumím.

- Základní jednotná dávka by se vyplácela všem, kteří splní zákonný nárok, a to ze zdanění výplat v systému penzijního pojištění a podle toho, kolik by v běžném roce na každého připadlo.

Ještě před úplnou transformací současného konfuzního průběžného systému penzijního zabezpečení v plně zásluhový doplněný základní jednotnou dávkou by se postupně zaváděl systém nadstandardního zdravotního pojištění motivující k prodloužení doby produktivního uplatnění člověka jak jeho samotného, tak zdravotní pojišťovnu a poskytovatele zdravotní péče. Na obdobném základě by se uzavíraly kontrakty s poskytovateli lázeňských a dalších služeb (včetně různých forem celoživotního vzdělání), které by přispívaly k prodloužení horizontu produktivního uplatnění člověka.

A. K.: Doplnit... pojištění a pobídek k individuálním investicím do zdravého životního stylu a prevence za účelem prodloužení... Zdravotní nadstandard krytý dražším pojištěním působí na úroveň veřejného zdraví kontraproduktivně, posiluje konzumní přístup k vlastnímu zdraví a spoléhání na iluzi, že si lze zdraví koupit za velké peníze. Veřejné zdraví potřebuje průběžné drobné investice do prevence a podpory zdraví, protože lidský organismus je biologický systém, kde nelze vyměnit jen porouchané kolečko v převodovce.

Financování na základě přenesené ceny lze využít i v dalších oblastech, např. při poskytování startovních bytů mladým rodinám či imigrantům. Nájemné by platili stanoveným procentem z příjmu. Jakmile by jejich příjem vzrostl, měli by sami zájem ze startovního bytu odejít.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář