Jaké reformy a proč (281) Vyhodnocení ankety 1

13. listopad 2014 | 07.00 |

Protože přišlo již velké množství vyplněných anket na otázky vztahující se k připravované monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" (děkuji všem, co odpověď na anketní otázky zaslali), budu se v několika dalších pokračováních věnovat jejich vyhodnocení. Pochopitelně uvítám další odpovědi na anketní otázky či polemiku s tím, jak odpovědi vyhodnocuji (nikdo není dokonalý a nikdo nemá monopol na pravdu).

Připomínám, že plný text pracovní verze jsem uveřejnil jako letošní Zvláštní číslo Marathonu. Najdete ho na:

http://www.valencik.cz/ vlevo nahoře pod ikonkou Mar14z.doc

Začnu reakcí na připomínku oponenta, který se v komentáři k vyplněné anketě P. Wawroszem označil jako "zenobius duřpek". Týkající se totiž definice základního pojmu, ze kterého vycházíme. Navíc se jedná o metodologicky významný aspekt týmové práce, při které využíváme definování pojmů.

Zde jsou jeho námitky:

Samozřejmě- termín - produktivní služby je blbost, neustále zde opakovaná!!!

produktivní >> schopný produkovat, plodný, výnosný -viz slovník cizích slov

každá služba musí být produktivní, plodná, jinak by nemohla existovat, nikdy by jí nechtěl'

cožpak si někdo bude přát

- zašpinit oblečení

- zničit zahrádku

- polámat auto

apod.?

v tomto má Wawroš naprostou pravdu!!!

ovšem jeho návrh jiného termínu je opět naprostá zhůvěřilost, nesmyslná...

0pt">Wawrosz- definice:

- sektor přispívající k získání, rozvoji, a uchování lidského a sociálního kapitálu.....

- co třeba takový švec, co opravuje staré křápy

- ten asi náramně přispívá k rozvoji , uchování lidského a sociálního kapitálu...to už je hodně spekulativní

- pokud ovšem za lidský a sociální kapitál nepovažuji to, že chodím v nerozšmajdaných botách, jakž takž slušně vypadající a čistě oblečený... to jest snad normální , ne? aspoň v našem - jakž takž civilisovaném prostředí

K tomu ještě připomenu příslušnou pasáž u příspěvku P. Wawrosze:

Doporučují i stále diskutovat o vhodnosti termínu produktivní služby (sektor produktivních služeb). Logika termínu je zřejmá – dané služby mohou přispívat k růstu produkce. Nicméně, setkal jsem se s námitkou, že to vytváří zdání, že ostatní služby jsou neproduktivní. Co třeba termín sektor přispívající k získání, rozvoji a uchování lidského a sociálního kapitálu?

Obojí viz: http://radimvalencik.pise.cz/1789-jake-reformy-a-proc-270-wawrosz-re-anketa.html

Pro úplnost ještě definice toho, co nazývám "produktivními službami" (v rámci 1. teze) na straně 3 Zvláštního čísla Marathonu 2014 (ve kterém je monografie uveřejněna). Zde je celá první teze:

"1. Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky, které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu."

Tj. produktivní služby jsou služby spojené s nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu (a v tomto kontextu pojem "produktivní služby" používáme).

Podle mého názoru je toto vymezení v pořádku, i když (a v tomto smyslu jsou připomínky přínosné) je potřeba zdůraznit, že:

- se jedná o služby které bezprostředně přispívají k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu,

- působí přímo na fyzické či dušení potence člověka, tj. na lidský kapitál, který má podobu fyzických či duševních vlastností,

- jsou převážně nemateriální povahy (i když určité materiální prostředky vyžadují),

- produktivní efekty těchto služeb nespočívají jen v tom, že tyto služby mohou být poskytovány za úhradu, ale že se navýšení, uchování či lepší uplatnění lidského kapitálu projeví ekonomickými efekty.

(To vše je implicitně obsaženo již v původním vymezení.)

Tyto služby vymezujeme tímto způsobem právě proto, že pojem, který takto získáváme, umožňuje :

1. Ukázat, jak spolu související reformy v oblasti systému sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního systému).

2. Která odvětví mají potenci expandovat stát se nejdynamičtějšími složkami ekonomického růstu.

Pojem "produktivní služby" je přitom nutné chápat jako terminus technicus v přímé návaznosti na tuto definici. Takto se ve vědě postupuje naprosto běžně. Důležitá je definice, nikoli fakt, že určitý pojem může být interpretován šířeji. Jinak by totiž většina odborných pojmů musela být upřesňována několika více přívlastky a text by se prostě nedal číst.

Z tohoto hlediska např. oprava bot není produktivní službou v našem smyslu, protože:

- nepůsobí přímo na fyzické či duševní potence člověka,

- její ekonomické efekty nejsou založeny navýšení, uchování či lepší uplatnění lidského kapitálu.

Velmi pěkný příklad rozlišení produktivních a neproduktivních služeb právě v tomto kontextu dal kdysi K. Marx (bohužel zapomněl jsem přesně, kde to v jeho díle je, a později jsem to nedokázal najít). Přesto stojí zato zamyslet se alespoň nad touto parafrází: "Pokud by veškerá činnost prováděná za úplatu byla produktivní, pak bychom museli za produktivní činnost považovat i činnost onoho pracovníka, kterého si kapitalista najímá za účelem, aby mu tento třel určitý delikátní úd na jeho těle."

Pochopitelně záleží vždy na kontextu, ve kterém se pohybujeme. V širším smyslu by tato činnost mohla být chápana jako produktivní. Z hlediska našeho vymezení produktivní činností (jako činnosti, která bezprostředně přispívá k nabývání, uchování či lepšímu uplatnění lidského kapitálu) je zde zásadní rozdíl mezi činností spočívající ve tření onoho údu a v masáží třeba zad za účelem obnovit motorické dispozice člověka. V prvním případě se nejedná o činnost, jejích efekty by se projevovali v oblasti uchování lidského kapitálu, ve druhém případě zcela zjevně ano.

Za povšimnutí stojí ještě aspekt "nemateriálnosti". I zde mohou být námitky toho typu, že k výuce je potřeba třeba dataprojektor či alespoň křída (která je nepochybně materiální). A při lázeňské péči může být rozhodující složkou, která poskytuje léčebné efekty, třeba bahno, které je určitě hodně "materiální". Přesto však lze rozlišit mezi činnostmi, kterými je vyráběna křída z vhodné horniny, získáváno léčivé bahno či minerální voda, a činnostmi využívajícími tyto materiální statky k péči o člověka.

(Pokračování - k některým metodologickým otázkám vymezení pojmů podrobněji)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (281) Vyhodnocení ankety 1 l. knihová 13. 11. 2014 - 19:42
RE: Jaké reformy a proč (281) Vyhodnocení ankety 1 huyer 14. 11. 2014 - 12:32
RE: Jaké reformy a proč (281) Vyhodnocení ankety 1 ferdinand kokoška(co sbíral ty psí hovínk 14. 11. 2014 - 15:26