Jaké reformy a proč (276) Malach II - Re: Anketa

8. listopad 2014 | 07.00 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket. Ty obsáhlejší uveřejním v pořadí, v jakém přišly. Zpravidla obsahují velmi zajímavé a významné náměty a připomínky. Ty kratší sdružím a uveřejním též. Ve vhodnou chvíli se k nim vyjádřím.

Tato vyplněná anketa je od Antonína Malacha. Vzhledem k tomu, že je velmi obsáhlá, uveřejňuji ji ve dvou částech. V prní jsou odpovědi na anketní otázky, ve druhé dílčí připomínky k jednotlivým částem textu monografie. Toto je druhá část:

Dílčí připomínky:

Kapitola

1.2.1. Upřesnit současné problémy, zvážit, zda je srozumitelné tj. společnosti, těžištěm ekonomiky, které jsou...

5. Je citována teorie her, ale není uvedeno, jak zapadá do kontextu

Neschopnost vytvořit si

1.3.  pojem HCC definovat hned při prvním výskytu a ne později několikráte

zvážit vložení následujících materiálů v této části monografie (včetně pozvánky na konferenci)

2.1.2. kdy se dlouhodobě zvyšuje

přibrzdit nebo zastavit dát do jiného tvaru

Moc bohatých se zvrhává době z moci (pokud by šlo napsat více srozumitelně)

0pt;mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:16.0pt;mso-fareast-language:X-NONE;mso-bidi-font-weight:bold">2.2 Odstavec "Proto se nyní budeme věnovat... je již na str. 4

"jde o změnu charakteru potřeb (jak tomu dosáhnout?

předpokládám, že tečkované části grafů na str. 10 (dole) a 11 (nahoře) vyjadřují růst

Není dost nadnesená formulace "změny naprosto zásadní pro současnou dobu"

rovnost příležitostí (pojem rovnost je v současné době zprofanovaná (str. 11)

Není vysvětleno co je GG v grafu na str, 13

Grafy nejsou označeny, tudíž je použito "na horním grafu", což se může po zapracování připomínek změnit

sektor produktivních služeb - je možné použít toliko v případě prvního výskytu, není nutné na str. 16.

3. Chybí negativní zkušenosti s HCC (uvedeny příklady z praxe na WiKi)

Jak asi vypadá smlouva v zemích, kde se HCC realizuje? Jak funguje trh práce, když je  likvidován v zárodku n

nerovností způsobených dotacemi?

Jak se "snažíme kultivovat tržní prostředí"? (str. 19)      

Na str. 20 chybí sloveso: "Pod pojem trh svobodnou směnu"

Role státu je závislá na velmocích a EU. My jsme součástí NATO. Stát bude zvyšovat náklady na zbrojení, na podvody farmaceutického průmyslu, na desítky nebo stovky neziskových organizací, na projekty, které přináší těžko vyčíslitelný užitek.

3.2. Velmi správné "konflikt rovnosti a spravedlnosti"!

Co nárůst vysokoškolsky vzdělaných? Bude někdo také na běžnou práci?

3.3  Jsou různé typy zaměstnání, účasti ve správních radách, samostatné výdělečné činnosti, Jak zahrnout do HCC?

3.3.2. "Každý má přístup ke vzdělání nezávisle na tom, zda má či nemá prostředky na úhradu studia" Nutno ovšem zvážit, že kromě úhrady studia jsou ještě náklady na učebnice, dojíždění, ubytování, administrativu. (S.25)

V textu odst. str.25 dole je "neúspěšní neplatí nic", což je dále v textu správně vyvráceno

Na str. 26 je vysvětleno, co je HCC dvakrát, ale mělo by být vysvětleno již při prvním výskytu pojmu.

3.1.3     Pozitivní "Botlíkův návrh" str. 26

Lze spoléhat na mravní kvality? (str. 27) Stačí jen zkušenosti z Plzně, kde ti, co mají hájit právo a spravedlnost vystudovali nespravedlivě. A navíc nikdo nebyl potrestán...

"Studenti to nepřipustí" Bohužel studenti jsou velmi lehce manipulovatelnou skupinou. Svědčí o tom mnoho faktů, jedním z posledních je, že volili knížete, nebo že se nechali vlákat disidenty před 25 léty na Národní třídu (disidenti tam však nebyli).  Mládež postrádá zkušenosti, spíše je vhodnější "rada starších".

Na str. 27. dole by se mohlo doplnit "Možnost kontaktu, touha po poznání, možnost někoho mít rád, mít pocit, že jsem milován...

3.2.5.   "Pár řádek z dříve napsaného článku" – nebyla by vhodnější citace?

Nebylo by vhodnější lépe formulovat: "sociální organizace existovala v jiných dobách a prostorech

Diskuse k HCC (lidé s nejvyššími příjmy, jaká sankce při nedodržení HCC, jak by bylo možné ji vypovědět nebo zrušit?) Absolventi budou hledat způsob, jak se vyhnout placení, nebo jak platit, co nejméně. Možná to lze ošetřit, ale mě jako laikovi to uniká.

Souhlas se samofinancováním vysoké školy po ukončení studia, neboť vysokoškoláci jsou zvýhodněni oproti jiným... To jsem prokousal při čtení ČR na rozhraní od pana Klause a spol.

Jak bylo stanoveno 1,5 násobek PM, 3 a 5% pro bakaláře nebo magistry (či inženýry) a maximálně 12 let. Jen pro informaci sděluji, že mi nikdo ani na GŘ ani na MPSV nevysvětlil, proč je podpora 65, 50 a 45%? Zda by například nestačili jen dvě sazby, nebo dokonce obdoba rovného důchodu...

3.3.  Není vysvětleno NCD. Doporučení alespoň v základních rysech popsat výhody a nevýhody. Spíše pro ty, kteří nepracují v dané oblasti, ale mohou se také podílet Ale tímto by monografie mohla být srozumitelnější pro veřejnost.

Str. 34, pojem "Česku"

Další kapitoly jsem přeskočil, pokračování zde

4. Pojem lidského štěstí lze vymezit také negativně. Bylo zjištěno, že lidé, kteří mají psychické problémy, neměli "lásku" nežili v pravdě, nepodařilo se jim v životě odpovídajícím způsobem realizovat (například nezaměstnaní, nebo ti, ti, kteří se nemohou realizovat kvůli válce, úrazu nemoci, nebo ti kteří třeba něco provedli a přišli o možnost plnit své touhy) a lidé, kteří ztratili naději. A lze vyjmenovat kardinální a teologická, další ctnosti.

4.1 "mezi námi, co spolu chodíme"

Některé odstavce se opakují (Jestliže se už ovšem věci dostaly tak daleko... Kdyby se mě ale někdo zeptal, proč věřím ve vizi ekonomické definice štěstí... Ekonomie se může ubádat k smrti a zkoumat reciprocitu..., Puškin tak ve svém díle i ve svém životě názorně traktuje..., Myslím, že ekonomie, hodlá-li

Str. 56 nahoře "bankrotujícího

"Naše potřeby, přání, počátky jsou skutečně porovnatelné a společným srovnávacím bodem je intenzita slast nebo odporu." Není to přesné, jedná se o hédonismus, který zase tolik štěstí nepřinese

Názor k problematice štěstí: Urozený muž se stará o to, co je správné, malý muž se zabývá tím, co je prospěšné /Konfucius

Bod 1. Na str. 59 super a pokračování výborné...

Becker má pravdu: Trvalá změna v prostředí vyvolaná například hospodářským rozvojem, obvykle způsobuje větší změnu v chování mladých lidí než starých. Podle běžné interpretace jsou mladí lidé mnohem pohotověji sváděni od svých zvyků a tradic třpytem nového (západního) prostředí.

Výše uvedené platí obecně. Někde jsem četl názory Platóna na mládež, která opouští dědictví otců,dost tvrdé. Nakonec příčina mnoha běd je právě opuštění dědictví otců (viz píseň o Cyrilovi a Metodovi s textem "dědictví otců, zachovej nám Pane!)

Není nutné přeceňovat význam pozitivních věd. Nejsou schopny řešit principiálně vznik světa, neboť i podmínky velkého třesku by musel někdo nebo něco nachystat, musela by být nějaká iniciace a výbuchem by nevznikl rotační pohyb planet, jejich různé složení atd. Biologové neví, co je život, jen jej dokážou popsat, nikdo nemůže ani jen tušit, jak na neexistující aminokyseliny v nějakých jezírkách "naskočil", Fyzici navíc řeší Heisenbergův princip neurčitosti a ti, co jsou úplně mimo, řeší mul tiversa či cesty do minulosti v paradoxu dědečka. Podle některých teorií samovolné děje vedoucí ke zvýšení složitosti systémů musí mít nutně zpětnou vazbu, ovšem zpětná vazba je v rozporu se samovolnými nahodilými ději...

Na str. 64 je příklad k úspěchu na špičkové úrovni. Je možné uvést řadu příkladů na všech úrovních. Například námaha a utrpení lidské činnosti k výrobě, v zemědělství i v běžném životě, žena, která čeká dítě, misionáři, kteří riskují životy ve službě Bohu.

5.1. Teorie zahálčivé třídy může být pravdivá, ale úctyhodnosti se zahálčivým životem dosáhne jen ve společnosti stejně postižených individuí. Nicméně je dobré se o ní zmínit.

Pokud se týče školství, zdravotního systému atd. jsou zde vážné problémy, nenazval bych zdravotní systém skvělý, mnoho škol místo pedagogické práce je zavaleno projekty a rodiče místo, aby spolupracovali na výchově svých dětí, ostrakizují a pronásledují učitele...(str. 66)

Str. 67 nahoře vynikající

Opět zde chybí negativy. Například velmi dobře situovaný člověk, který pracuje v Erste Bank ve Vídni, ale pracuje na "balamutění" lidí reklamou, dobře situovaný pracovník Monsanto, který prosazuje GMO, úředník, který v rozporu s listinou základních práv zajišťoval veřejnou službu, tedy práci zadarmo, odvedený mladý muž na Ukrajině, který musí bojovat proti svému lidu atd...

5.2. Působí naše euroatlantická civilizace silou příkladu? Jsou prosazovány toliko ekonomické zájmy. Pokud se mluví o hodnotách, není to ani demokracie ani svoboda. Hodnoty jsou pravda, právo, spravedlnost, odvaha, rozumnost a další, které se mají uplatňovat v životě jedince, rodiny, národa, celé společnosti. Už zde tyto hodnoty dávno nejsou.

Co je třeba učinit?

Nutno se zaměřit na ctnosti v životě jednotlivce, dokázat popsat neřesti (viz Kuks) a pojmenovat neomarxistické iedologie dneška: multikulturalismus, lidská práva, práva menšin, gender, feminismus, toleranci (ke zlu) politickou korektnost, registrované partnerství, dále juvenilní justici a adopci dětí homolidmi. Zastavit se u důstojnosti člověka, kterou řeší tisíce neziskových organizací, ale to hlavní, tedy právo na život a na základní životní prostředky opomíjí. Z vědeckého hlediska vzniká život od počátku, což je dáno minimálně tím, že již je přítomen kód, podle kterého se vše vyvíjí. Proč není chráněn?

Západ už nehájí tradiční etické hodnoty. Naštěstí je zde ještě Rusko, které nebylo zničeno ani Napoleonem ani vyvezenou revolucí v roce 1917 ani Hitlerem, ba ani vnitřním rozkladem.

Str. 69. Organizovaný zločin se v mnoha případech snaží, ba někdy již dosáhl svého. 

Obecně přijaté zásady? Musí vycházet ze zkušeností našich předků. Musí vycházet z toho, že člověk není toliko vývojem prošlé zvíře, ale že se od ostatních tvorů neskonale liší. A to svědomím, vědomím, abstraktním myšlením v pojmech, vůlí, schopností ovládat pudy, kulturní činnosti, plánováním, schopností zhotovovat nástroje z více částí, smyslem pro humor...

Dále je třeba zaměřit se na ctnosti a neřesti. A vyrovnat se s nevědeckými teoriemi nejen v oblasti přírodních věd, ale i v humanitních směrech. Základem je zde filosofie, kterou mnozí odmítají nebo se domnívají, že se jedná toliko o nějaké tlachání. Nicméně filosofie definuje už jen pojem, dokladuje jsoucno jako takové, vytváří mechanismy zkoumání a důkazů. Má svůj předmět například jsoucno, pravdu, poznání či etické normy a má své metody zkoumání. Přesto moji kolegové tento základní vědecký obor odmítají!

Proč je třeba odlišovat termíny organizovaný zločin od terorismu? Nejdou tak nějak pospolu? Navíc existuje ještě státní terorismus.

Právě jsem slyšel, že koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za posledních 800 tisíc let. To je opět vědecky podložené zjištění...

(Pokračování dalšími materiály)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře