Jaké reformy a proč (274) Mertl - Re: Anketa

6. listopad 2014 | 07.00 |

Sešlo se mně povícero vyplněných anket. Ty obsáhlejší uveřejním v pořadí, v jakém přišly. Zpravidla obsahují velmi zajímavé a významné náměty a připomínky. Ty kratší sdružím a uveřejním též. Ve vhodnou chvíli se k nim vyjádřím.

Tato vyplněná anketa je od Jana Mertla:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

Hlavní myšlenka je srozumitelná. Nejsem si jistý, zda se koncept produktivních služeb udrží v současné společnosti a ekonomice, která tlakem na maximalizaci zisků de facto zabraňuje rozvoji odvětví, kde o tuto maximalizaci tolik nejde – investice jsou směřovány tam kde je příslib okamžitého výnosu s co nejmenší mírou rizika. Jak stimulovat alokaci kapitálu do jiných odvětví, které zlepšují produktivitu v delším horizontu nebo dokonce mají pouze sanační – solidární charakter, je otázkou.

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

Za nejlépe zpracované považuji úvodní kapitoly, které popisují základní kameny systému produktivních služeb.

3. Které části monografie považujete za problémové?

- Navrhujete je vypustit z monografie.

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

Podobně jako kolega Wawrosz se domnívám, že vazby mezi kapitolami jsou zatím volné a že bude nutné ještě provést editaci tak aby monografie byla souvislejším textem,  a to i za cenu vypuštění či přestěhování některých dílčích pasáží které kontinuitě textu nepřispívají. Takto v anketě je obtížně to specifikovat konkrétně.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

I když téma by bylo možno jistě rozšířit, myslím, že rozsah zpracovávaných problémů je na úrovni této monografie dostačující a především odpovídá příspěvkům na danou konferenci.

Otázka je, zda nezahrnout do analýz ještě problém neziskového sektoru a neziskových organizací jako možného řešení problému. Viz

EU, 2004. White Paper on services of general interest. [Online]
Available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0374en01.pdf
[Accessed 11 10 2012].

Goulli, R. & Frič, P., 2001. Neziskový sektor v České republice. Praha: Eurolex Bohemia.

Salamon, L. & Anheier, H., 1997. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis. Manchester: Manchester University Press.

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

Doporučuji předložit monografii k vyjádření některému z kolegů z FSV UK Katedra veřejné a sociální politiky, příp. FNH VŠE Katedra hospodářské a sociální politiky. Je nutno počítat ovšem s tím že pojetí tamějších publikací a analýz může být odlišné – lepší než oponentura by tedy byla žádost o konstruktivní připomínky ještě před tiskem.

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

Domnívám se, že v textu chybí některé koncepty, které se v současné literatuře objevují k tematice udržitelného růstu a vazeb některých sektorů na růst HDP (příklad: Suhrcke et al, 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/health_economy_en.pdf).

8. V čem vás text monografie inspiroval?

9. Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

Nemám nic zásadního, s čím bych nesouhlasil. Příspěvky odrážejí postoje jednotlivých autorů

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

Přikláním se k tomu, že podmínky ve společnosti (u nás a zejména v globálním kontextu) se natolik změní, že jako prioritní vyvstanou zcela jiné problémy; otázkou je, zda při jejich řešení bude moci teorie napomoci. Zejména se to týká otázek zaměstnanosti a tvorby pracovních míst, kde bude stále aktuálnější problém tzv. pracující chudoby (working poverty).

(Pokračování další anketou)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář