Jaké reformy a proč (68) Videokonference s Ruskem

13. duben 2014 | 08.00 |

Zanedlouho mě čeká videokonference s moskevskou univerzitou o současném dění ve světě. Čím více je dramatické a čím více odlišné i vyhrocené jsou pohledy na to, co se děje, tím více užitečné je podívat se na vše trochu z nadhledu, neutopit se v názorových kontroverzích doby. Tak si připravuji pár tezí. Nebude v nich příliš mnoho odlišného od toho, co jsem napsal dříve. Ale pokusím se to utřídit tak, aby to bylo co nejvíce srozumitelné, a obohatit o některé detaily. Takže:

1. Hlavní příčinou toho, co se odehrává, je, že setrvačný vývoj současné společnosti narazil na přirozené bariéry, vyčerpaly se jeho možnosti. Je nutná velmi výrazná proměna charakteru ekonomického růstu, který by překonal narůstající omezení, jak pokud jde o zásoby přírodních zdrojů, tak i pokud jde o schopnost přírody absorbovat důsledky lidské činnosti. Setrvačné vidění světa nevidí cestu ze slepé uličky současného vývoje a řešení hledá v posilování svých pozic v rámci globálních konfliktů, které se rozšiřují a sílí po celém světě.

2. Reálným řešením současných problémů je přechod k ekonomickému systému, který je založen na dominantní roli produktivních služeb, služeb umožňujících nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu: Zejména vzdělání a péče o zdraví, ale též kultury, výchovy v rodině nebo třeba i lázeňství atd. Jou to všechna odvětví péče o člověka, která umožňují zvýšit jeho lidských kapitál (a tedy i inovační schopnosti), urychlit jeho profesní uplatnění, prodloužit zenit i horizont jeho profesního uplatnění. Zde jsou prakticky nevyčerpatelné možnosti dynamického a přitom trvale udržitelného ekonomického růstu založeného na kvalitě lidského života (plném a svobodném rozvoji schopností i jejich uplatňování).

3. Ke změně charakteru ekonomického růstu je ovšem třeba připravit a realizovat komplex reforem, jejichž společným jmenovatelem je to, aby ekonomické efekty vznikající v odvětví produktivních služeb prostřednictvím mechanismů (a nikoli na základě rozhodování institucí) přecházely ve prospěch toho, kdo se o ně zaslouží, a byly zdrojem financování jeho dalších aktivit. Vytvoření těchto podmínek je spojeno mj. s vytvořením podstatně vyšší rovnosti příležitostí.

0001pt;line-height: normal" class="MsoNormal">4. Místo přípravy a postupné realizace příslušných reforem dochází v současné globální společnosti (tím mám na mysli především tzv. "vyspělé země"):

- K omezování rovnosti příležitostí formou pozičního investování, tj. investování do společenské pozice, při kterém se majetková výhoda mění ve výsadu, vede k prohlubující se ekonomické segregaci.

- Konkurence, či spíše tvrdý boj o to, kdo získá prostředky pro poziční investování, zcela zásadním způsobem rozšířily oblast porušování obecně přijatých zásad (tj. porušování zákonů, morálky, institucionálních pravidel apod.).

- Místo sankcionování tohoto porušování obecně přijatých zásad se v těchto podmínkách prosadily vztahy vzájemného vydírání, ale i krytí a protěžování v institucionálním systému těch, kteří na sebe něco vědí, tj. prosadilo se to, co nazývám struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, a podřídily si institucionální systémy jednotlivých zemí.

- Postupně pak došlo i k propojení spontánně vznikajících struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad s enklávami lokálně i globálně působících zpravodajských služeb.

- Dnes se tento systém vyvinul v propojení majetkové oligarchie, organizovaného zločinu a nekontrolovatelných enkláv zpravodajských služeb, které si podřizují administrativy zemí, včetně mocností a velmocí, mění vrcholové politiky v pouhé figurky geopolitických her, kterými se jednotlivé struktury založené na vzájemném krytí získat výhodnější pozici a současně kamuflovat prohnilost celého systému.

5. Globálně a návazně i lokálně působící struktury založené na vzájemném krytí si vytvořily globálně sdílené základní ideové paradigma, které se vyznačuje následujícím:

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Právě takovéto základní ideové paradigma totiž umožňuje efektivně zastírat a překrývat činnost struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad působících v globálním i lokálním měřítku, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

6. Tímto prizmatem můžeme číst to, co se odehrálo či odehrává v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině. Jako hlavní a "nejvhodnější" nepřítel je postupně pěstováno Rusko. Je to dáno mj. tím, že celý systém výše popsaného typu je v krizi, stává se ekonomicky neudržitelným modelem, což znamená, že pokud by Rusko nebylo dostatečně oslabeno (nebyl vyvolán jeho rozpad nebo plná izolace nebo jiný fatální problém), mohlo by obsadit globální prostor uvolňovaný selháváním institucionálního systému tzv. "vyspělého světa". Rusko má také pochopitelně problém s působením struktur založených na vzájemném krytí, které vznikly výše popsaným způsobem, na svém území. Tlak, kterému čelí a bude čelit, však v této zemi vede k větší kooperaci zpravodajských služeb se stávající administrativou, která, jak se ukazuje, je schopna zastupovat Rusko jako stát v těch hrách, které se hrají. Politická reprezentace EU a jednotlivých zemí EU zcela ztratila schopnost hrát vlastní hru hájící zájmy tohoto velkého regionu (a to v míře, která ohrožuje integritu EU). Vrcholová administrativa Spojených států je zcela zjevně nedostatečně vybavována informacemi a to pouze selektivně, což přispívá k nevypočitatelnosti jejího chování.

7. V čem vidím řešení (z hlediska toho, co mohu reálně ovlivnit)? V trpělivém a současně intenzivním rozpracování konceptu reforem, které umožní posilování role produktivních služeb a postupný přechod k nové ekonomice, ve které bude hrát tento sektor nosnou, dominantní a rozhodující roli. Tak, aby příslušný komplex reforem:

- byl co nejlépe připraven po technické stránce,

- byl co nejvíce "prokomunikován" v rámci odborné veřejnosti i s širokou (nechce se mi použít ne zcela adekvátní slovo "laickou") veřejností (lidé totiž nejsou blbí),

- byl spojen s co nejnázornější a nejsrozumitelnější představou o způsobu pozitivního řešení, o možnosti růstu založeného na kvalitě života,

- byl spojen s pozitivní vizí, ve které se zrcadlí zrůdnost a ubohost současných geopolitických her, které se promítají i do našich lokálních podmínek,

- byl vypracován s co největším využitím mezinárodní spolupráce.

O výsledcích videokonference budu informovat v některém z dalších pokračování tohoto seriálu.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře